Wordt de N518 alsnog deels 50 of 60 km/uur?

alleborden1De gemeenteraad behandelt naar verwachting aanstaande donderdag 31 januari bijgaande memo 159-448 van het college. Deze gaat over het snelheidsregime voor de weg tussen de bebouwde komgrens van Monnickendam en afslag Bereklauw. Dit is een onderdeel van de provinciale weg N518 tussen Monnickendam en Marken. Voor de Eilandraad dus voldoende reden om raadsleden aanvullend te informeren over feiten en omstandigheden. Het advies van de Eilandraad d.d. 30 december 2014 aangaande de herinrichting van de hele N518, en specifiek voor genoemd wegvak, is nogmaals onder de aandacht gebracht. Feiten en omstandigheden zijn nader toegelicht door middel van een mail d.d. 26 januari 2019. In hoofdlijnen gaat het om het volgende:

1) Nuance stellingname Eilandraad bij herinrichting N518 m.b.t. willen behouden van 80 km/uur

 • Voor dit wegvak heeft de Eilandraad in 2014 aangegeven dat 60 km/uur te billijken zou zijn als maximum snelheid
 • Hier is in 2015, op basis van het totale ontwerp en andere argumenten van provincie en gemeente, niet voor gekozen
 • Deze aanpassing naar 60 km/uur in de praktijk ook niet nodig blijkt omdat er vanwege het bochtige tracé niet structureel te snel wordt gereden (volgens metingen gemiddeld 67 km/uur)

2) Liever geen nieuwe discussie met provincie Noord-Holland

 • Er is een afspraak met de provincie gemaakt om alleen bij slechtere ongeval statistieken alsnog 60 km/uur in te stellen op de N518
 • Er sinds de herinrichting geen sprake is van slechtere ongeval statistieken die te wijten zijn aan de weginrichting
 • De uitgevoerde verbreding van het betreffende wegvak en aanbrengen van een dubbele as-streep de veiligheid juist heeft verhoogd
 • Door dit tracé op 80 km/uur te stellen de kans juist kleiner is dat er onverantwoorde inhaalmanoeuvres worden uitgevoerd
 • Indien de gemeente wel in overleg gaat met de provincie over dit wegvak, de Eilandraad daar graag vooraf bij wordt betrokken
 • Dit om aan te sluiten op eerdere stellingnames, …. al of niet met voortschrijdend inzicht

 

3) Liever geen ‘Duurzaam (on) Veilig’ op een deel van de N518 

 • In geval van afwaarderen naar 60 km/uur, adviseert de politie om dit wegvak volgens de uitgangspunten van ‘Duurzaam Veilig’ in te richten 
 • Dit betekent dat er dan geen belijning meer op de weg wordt aangebracht 
 • Wij op de Walandweg (tussen het Zereiderpad en de Minnebuurt) ondertussen weten dat dit juist tot gevaarlijke situaties leidt (vooral bij slechte weersomstandigheden)
 • De Eilandraad er niet aan moet denken dat zo eenzelfde situatie op de N518 ontstaat
 • Omdat er in dat wegvak van de N518 heel veel bochten zitten, wordt het risico op schampongevallen zelfs groter
 • De kans dat auto’s van de weg raken daarmee juist toeneemt en op het aangrenzende lager gelegen fietspad terecht kunnen komen
 • Dat is nu juist wat de inbrenger van het initiatief om de weg af te waarderen naar 50 of 60 km/uur juist wilde voorkomen

Gezien het bovenstaande pleit de Eilandraad ervoor om de situatie dus zo te laten als die nu is.


Afdrukken   E-mailadres