Nieuwsbrief Eilandraad Marken februari 2019

volgende nieuwsbriefNieuwe voorzitter voor de Eilandraad gezocht!
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij vol trots onze vier nieuwe bestuursleden voorgesteld, te weten Nicolette Schouten-Roor, Remco Boes, Jan-Edward Commandeur en Suzan Visser. Samen met Neel Huurman en Henk Zeeman vormen zij het bestuur van de Eilandraad Marken. Henk Zeeman vervult nog steeds de rol van voorzitter, maar zijn dispensatie loopt in juni 2019 af. De Eilandraad is dan ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Heb jij de ambitie om voorzitter te worden? Of wil je in eerste instantie eerst eens mee lopen om te ervaren of het voorzitterschap bij jou past? Meld je dan snel bij één van de bestuursleden!

Omzetten woonduur in inschrijfduur (coulanceregeling verlengd tot 1 juli 2019)
Sociale huurwoningen worden alleen nog toegewezen op basis van uw inschrijfduur bij WoningNet.nl of Woonmatch.
In verband met de nieuwe huisvestingswet is het vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk om u in te schrijven met de woonduur van uw huidige woning maar wordt er alleen rekening gehouden met de inschrijfduur, ECHTER volgens de Regionale huisvestigingsverordening Waterland, artikel 5.2 is er een coulanceregeling, die het mogelijk maakt uw woonduur voor 31-12-2015 om te zetten naar inschrijfduur, maar dan moet u zich wel voor 1 juli 2019 aanmelden voor deze regeling.

U kunt voor deze overgangsregeling in aanmerking komen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U moet ingeschreven staan bij WoningNet.nl, Stadsregio Amsterdam en/of Woonmatch Waterland;
  • Huidig woonsituatie: u laat een zelfstandige huur- of koopwoning achter in de Stadsregio Amsterdam. Bij uw inschrijfgegevens opgeven wat uw huidige woonsituatie is (deze regeling geldt dus niet voor starters, want die laten geen woning achter);
  • U bent vóór 1 juli 2015 in deze woning komen te wonen;
  • U woont langer in deze woning dan u bij WoningNet.nl, Stadsregio Amsterdam of Woonmatch Waterland staat ingeschreven;
  • Uw woonduur wordt bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huur- of koopwoning en op dit adres ingeschreven staat in de basisregistratie personen bij de gemeente (voorheen GBA).

De toegekende woonduur blijft geldig tot 1 juli 2030, hierna vervalt deze voor iedereen en telt alleen nog de inschrijfduur. Dat is de datum waarop u zich heeft ingeschreven. Met andere
woorden, indien u gebruik maakt van de overgangsregeling en op een woning reageert vóór 1 juli 2030 dan is uw woonduur voor 1 juli 2015 uw inschrijfduur. Dit is met name voor zelfstandig wonenden een gunstigere (overgangs-)regeling.

Indien u bovengenoemde rechten heeft opgebouwd bij WoningNet dan neemt Woonmatch Waterland deze over.

 Wat moet u doen: vul een contactformulier in op de website van Woningnet, helemaal onderaan de webpagina kopje: Contact. Als u bent ingelogd bij Woningnet.nl, worden uw gegevens automatisch overgenomen op het contactformulier, daarin vermelden uw registratienummer en bij Onderwerp selecteren: Inschrijfgegevens. Bij vraag vermelden dat u gebruik wilt maken van de coulanceregeling, die uw woonduur voor 31-12-2015 omzet naar inschrijfduur.

Alleen Woningnet kan deze vermelding op je registratie zetten.
Controleer na circa een week of aan je verzoek voldaan is.

Websiteadres Woonmatch Websiteadres Woningnet 

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, zaterdag 16 februari a.s.
Het op de goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch blijkt niet zo éénvoudig als het lijkt. De Eilandraad heeft onlangs een uitvoerige analyse gedaan en heeft hiervoor een stappenplan gemaakt. Dit stappenplan is te vinden op onze website. Aan de hand van dit document zou het voor iedereen mogelijk zijn zich in te schrijven of te toetsen of uw inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen.

Heeft u ondanks het stappenplan toch nog vragen of heeft u hulp nodig omtrent uw inschrijving bij Woningnet en Woonmatch dan wil de Eilandraad u helpen. Op zaterdag 16 februari a.s. van 10.00 tot 13.00 uur kunt u hiervoor terecht in de hal van dorpshuis Het Trefpunt. Neem dan wel uw papieren en inloggegevens mee.

Initiatief voor toeristentrein op Marken
In december 2018 heeft Eddy Schipper aangekondigd vanaf het voorjaar van 2019 met een elektrische toeristentrein over Marken te willen gaan rijden. Op woensdag 12 december 2018 was er een proefrit over Marken en een voorlichtingsavond op het terrein van familie Terlouw. Hier was ook de Eilandraad vertegenwoordigd.
Naar aanleiding van deze voorlichtingsavond is er overleg geweest met zowel de werkgroep Toerisme, als de werkgroepen Natuur & Milieu en Verkeer. In deze overleggen hebben de verschillende werkgroepen hun aandachtspunten met de initiatiefnemer gedeeld. Ook is er gevraagd en ongevraagd advies gegeven: de werkgroep Verkeer heeft ook overleg gehad met het Hoogheemraadschap dat wegbeheerder is voor enkele wegen waarover de trein zou gaan rijden en daardoor ook ontheffing moet geven. Een aantal adviezen aan Eddy waren om niet door de oude kern (Haven en Kerkbuurt) te rijden, vooraf in gesprek te gaan met de direct omwonenden van de route(s), het garanderen van de veiligheid van voetgangers, wandelaars en fietsers en het kunnen garanderen van de bereikbaarheid van hulpdiensten. Het informeren en verbinden van de verschillende betrokken partijen ziet de Eilandraad hierin als zijn belangrijkste taak.

Ruim voldoende reacties enquête Zorgplan Marken
Het projectteam Zorgplan Marken streeft naar een situatie waarbij inwoners van Marken, ondanks bepaalde aandoeningen, zo lang mogelijk op Marken kunnen blijven wonen. Daarvoor moet bekend zijn wat de zorg- en woonbehoefte op Marken is. Daarom is eind december een enquête huis aan huis verspreid. Er zijn in totaal 280 ingevulde enquête-formulieren terug ontvangen met heel veel waardevolle informatie. Dank daarvoor! Dit helpt het projectteam om met diverse partijen serieus het gesprek aan te gaan en daarmee het mogelijk realiseren van een kleinschalige zorgaccommodatie op Marken. Via onze website, inlegvellen en de openbare vergaderingen houden wij u op de hoogte van de voortgang.

PDF Icon Het Stappenplan

 


Afdrukken   E-mailadres