Laatste Nieuws

November 2008 agenda

OPENBARE VERGADERING, Maandag 3 november 2008

 

Locatie        : Het Trefpunt  

Aanvang     : 20.00 uur

 

Allen:

Aanwezig zijn  vanaf 19.30 uur (Neel afwezig)

Bij ieder agendapunt staat de naam van het bestuurlid de tijdens de vergadering dat punt afhandelt.

        

Agenda

Lees meer:

Rondschrijven juni 2008

Bijgaand de informatie over de lopende projecten van de Eilandraad:

1. Schoonmaakmiddag Marken 
Donderdag 22 mei was het weer zover; de jaarlijkse schoonmaakmiddag met de schoolkinderen. Om één uur gingen de schoolkinderen verdeeld in groepjes met begeleider naar zijn eigen wijk.
Het enthousiasme was groot. Verdeelt over het gehele eiland werd er zwerfvuil verzameld.
Op het eerste oog leek het wel mee te vallen met de hoeveelheid vuil op straat, maar achteraf zijn er toch een groot aantal containers vol met zwerfvuil verzameld. Om drie uur was de klus geklaard en was het eiland weer vrij van zwerfvuil. 
De ER wil de schoolkinderen en de begeleiders bedanken voor hun inzet. 
Het is nu aan de inwoners om het eiland schoon te houden!

Lees meer:

Mei 2008 notulen

Notulen openbare vergadering Eilandraad maandag 19 mei 2008

 

Aanwezig :      Cees van Altena, Hein Zeeman, Neel Huurman, Dirk Appel, Marlien de Ru, Elbert Uithuisje, Daniel Moenis, Wil Schouten en Lijsje Roos (notuliste)

 

En 73 belangstellenden.

 

1.      Opening en welkomstwoord

De Voorzitter

Lees meer:

Rondschrijven mei 2008

Inwoners van Marken,

Onder verwijzing naar onze Openbare Vergadering van maandag 7 mei jl. doen wij u onderstaand informatie toekomen over onze lopende projecten:

1. Stroomvoorziening Marken.
Op 9 maart j.l. heeft een overleg plaatsgevonden tussen Nuon en de Gemeente Waterland.
De aanleiding voor

Lees meer:

Mei 2008 agenda

AGENDA OPENBARE VERGADERING EILANDRAAD

maandag 19 mei 2008 

Locatie : Het Trefpunt
Aanvang : 20.00 uur

Agenda                                                           
1. Opening 
2. Mededelingen van de voorzitter 
3. Functioneren Eilandraad en bestuursaangelegenheden 
4. Verslag penningmeester en

Lees meer:

Zienswijze Eilandraad aangaande Camping Uitdam

Zienswijze Eilandraad aangaande Camping Uitdam

update juni 2008

Er zijn diverse argumenten waarom de ER zich positief heeft uitgelaten over de plannen tot realisatie van een Landal Greenpark locatie bij Uitdam zoals o.a.:
1. Uitbreiding van werkgelegenheid in de regio.
Voorzieningen als bovengenoemd scheppen werkgelegenheid in zowel volledige - als deeltijdbanen.

 

Lees meer:

Jaarplan Openbare Werken 2008 kern Marken

Door Openbare Werken wordt ieder jaar het jaarplan opgesteld. Hierin staan de werkzaamhe-den vermeld die vanuit de beheerplannen van de afzonderlijke afdelingen worden gegenereerd. In dit jaarplan staan alle werkzaamheden, ramingen en budgetten vermeld die door de afzon-derlijke afdelingen zijn

Lees meer:

November 2007 notulen

Aanwezig : Cees van Altena, Hein Zeeman, Neel Huurman, Dirk Appel, Marlien de Ru, Lijsje Roos (notuliste)
Afwezig met kennisgeving: Daniel Moenis

En 60 belangstellenden.

1. Opening en welkomstwoord
De Voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heer J.W.H.

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188