Laatste Nieuws

Vuilniszak uit straatbeeld

Vuilniszak uit straatbeeld

Noordhollands Dagblad 08-07-2019

Inwoners oude kernen Marken moeten afval straks zelf wegbrengen

De ouderwetse grijze vuilniszak gaat verdwijnen uit het straatbeeld. Inwoners moeten straks hun vuilniszakken zelf storten in speciaal daarvoor bedoelde ondergrondse containers.

In de oude kern van

Lees meer:

Werkgroep Toerisme vraagt om ontwikkeling van beleid en handhaving

Werkgroep Toerisme vraagt om ontwikkeling van beleid en handhaving

Het afgelopen half jaar zijn er vanuit de werkgroep Toerisme meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Waterland, ondernemers en buurtbewoners om de toenemende overlast bespreekbaar te maken.

Naar aanleiding hiervan heeft de Werkgroep Toerisme een brief opgesteld met een duidelijke vraag om

Lees meer:

Uitslag enquête Zorgplan Marken en vervolgstappen

Uitslag enquête Zorgplan Marken en vervolgstappen

Rond de jaarwisseling is er op Marken een enquête onder de inwoners van Marken gehouden over de zorg- en woonbehoefte op Marken. De resultaten daarvan zijn gebruikt in gesprekken die het projectteam Zorgplan Marken met diverse partijen heeft gevoerd en voert. Tijdens de openbare vergadering van 17

Lees meer:

Gemeenteraad wil oplossing voor jongeren Hoogkamplaan

Gemeenteraad wil oplossing voor jongeren Hoogkamplaan

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 juni jl. is gesproken over de noodkreet van de Eilandraad met betrekking tot behoud leefbaarheid op Marken. De focus ligt daarbij vooral op het benutten van kansen aan de Hoogkamplaan. Dat is waar nu de dertien tijdelijke jongerenwoningen staan. De

Lees meer:

Eilandraad Marken heeft nieuwe voorzitter!

Eilandraad Marken heeft nieuwe voorzitter!

Tijdens de openbare vergadering van 17 juni jl. is de nieuwe voorzitter van de Eilandraad gepresenteerd: Cees van Altena! Cees neemt per direct het voorzittersstokje van Henk Zeeman over. Welkom Cees! We zijn blij dat hij het bestuur met zijn kennis, kunde en ervaring (wederom) komt versterken en

Lees meer:

’Woningen voor jeugd’

’Woningen voor jeugd’

Noordhollands Dagblad 18-06-2019

PvdA en GroenLinks: Waterland moet Hoogkamplaan op Marken kopen

De gemeente Waterland moet alles in het werk stellen om de grond en de kleine dijkwoninkjes aan de Hoogkamplaan op Marken in eigendom te krijgen. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat de

Lees meer:

Brandweer VR Experience

Brandweer VR Experience

Beste inwoner van Marken,


Brand. Iets waar we liever niet aan denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed veroorzaken. Toch is het een belangrijk onderwerp om bij stil te staan.


De historische buurten op Marken kenmerken zich door houten huizen die vaak dicht op elkaar zijn

Lees meer:

Watersysteemanalyse breekpunt in zienswijze Eilandraad

Watersysteemanalyse breekpunt in zienswijze Eilandraad

De Eilandraad heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-projectplan Waterwet Dijkversterking Marken. De meeste punten betreffen zaken die naar mening van de Eilandraad onvoldoende zijn verwoord in het ontwerp-projectplan. Het gaat vooral over het aanscherpen en formeel vastleggen van wat

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188