Voor Elkaar op Marken van start met vele diensten – wilt u ook hulp, laat het ons weten!

Inmiddels staan er meerdere handige vrijwilligers voor u klaar die inmiddels ook al de nodige mensen hebben geholpen. Heeft u ook dingen te doen, of kent u iemand die wat hulp kan gebruiken, laat het ons weten. Ook als u als mantelzorger een paar uurtjes ontlast wilt worden b.v. als u op vakantie gaat.

Van boodschappen tot Nederlands leren: wij doen van alles voor en samen met u

 

  • Vervoer en begeleiding; als u bijvoorbeeld onverwachts naar een specialist moet
  •  Boodschappen;

Lees meer:

Uitnodiging openbare vergadering 25 juni 2018

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 25 juni 2018
Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur
Agenda
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Bestuursaangelegenheden
3. Financiële verantwoording door de penningmeester
4. Het laatste nieuws over:

• Hoogheemraadschap (watersysteemstudie en belijning Walandweg)
• Omringdijk (versterkingsopgave Haven en ontwerp Haven/Rozewerf)
• Provincie Noord-Holland (N518: inhalen

Lees meer:

Eilandraad stuurt brief naar gemeente over bouwprojecten Marken

De afgelopen tijd is de Eilandraad een aantal malen benaderd door projectontwikkelaars of bouwondernemingen om een mening te geven over hun voorgenomen bouwplannen. Naar aanleiding van deze gesprekken, hebben wij onderstaande brief naar de gemeente Waterland gestuurd met daarin per bouwproject ons standpunt. Zowel door de bouwer als door de gemeente Waterland wordt specifiek om een schriftelijke reactie gevraagd.

Brief naar gemeente over bouwprojecten Marken

Rol van de Eilandraad bij

Lees meer:

HHNK gaat aan de slag met Watersysteemstudie Marken

In het verlengde van de gesprekken die de Eilandraad voert met dijkbeheerder Rijkswaterstaat (RWS) over de dijkversterking Marken, wordt er ook met watersysteembeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gesproken. De Eilandraad streeft daarbij naar eenzelfde samenwerking zoals die met RWS is opgebouwd. Onderwerp van gesprek met HHNK betreft vooral het blijvend borgen van een goede afwatering binnen Marken. Vanwege klimaatverandering krijgen wij immers te maken met zwaardere

Lees meer:

CWW ondersteunt Zorgplan Marken met 1.000 euro

De Eilandraad werkt aan een plan dat er toe moet leiden dat Markers van geboorte tot overlijden op Marken kunnen blijven wonen en waar alleen voor specialistische zorg verblijf buiten Marken plaatsvindt. Door middel van workshops wordt onder professionele begeleiding in beeld gebracht wat de aanvullende behoefte is op Marken, wat er nodig is om daaraan te voldoen en hoe we dat op gang kunnen brengen. Op 16 april en 15 mei 2018 zijn de eerste twee workshops gehouden waarbij al behoorlijke stappen

Lees meer:

Eilandraad wordt intensief betrokken bij diverse bouwplannen Marken

Vanuit de door de Eilandraad in 2015 opgestelde Visie voor Marken op de Toekomst wordt er voortdurend aandacht gevraagd om de mismatch op de woningmarkt van Marken op te lossen. Op basis van de analyses van de werkgroep Wonen ligt de oplossing in het bouwen voor jongeren en ouderen. Daarmee komt naar verwachting de doorstroom op gang. Het aandeel sociale woningbouw moet wat de Eilandraad betreft aansluiten op waar de specifieke behoefte van Marken ligt. Uitgangspunt is ook dat er eerst naar

Lees meer:

Hoe word ik 100 op Marken?

'Hoe word ik 100 op Marken?' is de titel van het op te stellen Zorgplan Marken. Een plan dat er toe moet leiden dat Markers van geboorte tot overlijden op Marken kunnen blijven wonen en waar alleen voor specialistische zorg verblijf buiten Marken plaatsvindt. In het plan worden behoeften en wensen op het gebied van Zorg & Welzijn beschreven en wat daarvoor (bedrijfseconomisch) nodig en mogelijk is. De Eilandraad streeft naar een model waarbij mantelzorg, thuiszorg en kleinschalige groepszorg

Lees meer:

Meldpunt overlast van toeristen

Op 23 maart 2018 werd onderstaand bericht geplaatst in het Noordhollands Dagblad waarin wordt aangegeven dat de Eilandraad minder toerisme zou willen op Marken.
De werkgroep Toerisme van de Eilandraad wil kijken wat en wie er overlast ervaart en waar dat gebeurt, waar de knelpunten zitten en in samenspraak met de gemeente een oplossing vinden om deze knelpunten te ontlasten.
De werkgroep Toerisme wil hierbij nogmaals uw aandacht vragen voor de manier waarop mogelijke overlast gemeld kan worden:


Via

Lees meer: