Compromis parkeren bij Deen lijkt in zicht

Onlangs heeft gemeente Waterland via borden duidelijk gemaakt dat parkeren bij de ingang van Deen alleen is voorbehouden aan vergunninghouders ‘Parkeren Marken’. Klanten van Deen van buiten Marken, maar ook marker klanten zonder parkeervergunning, mogen daar dus niet parkeren. Deen heeft hierover aan de bel getrokken bij zowel gemeente Waterland als de Eilandraad. Vervolgens is dit onderwerp tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad (maandag 27 november) besproken. De optie om deze vier

Lees meer:

Provincie gaat aan de slag met restpunten N518

De nieuw geasfalteerde N518 is alweer een maand in gebruik, maar nog niet helemaal naar wens. Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad (27 november jl.) zijn diverse vragen besproken. In vervolg daarop heeft de Eilandraad gesproken met Provincie Noord-Holland met onderstaand resultaat.

Wanneer en hoe wordt de wateroverlast op de weg aangepakt?
Maandag 4 december wordt gestart met het verwijderen van de overhoogte van de bermen. Deze overhoogte wordt standaard aangebracht zodat er na

Lees meer:

Veel nieuws tijdens Openbare Vergadering Eilandraad

Op maandag 27 november 2017 was de halfjaarlijkse Openbare Vergadering van de Eilandraad. De opkomst viel wat tegen, wellicht had dit met het slechte weer te maken. Er was overigens wel veel nieuws te melden; vooral ook voor (oudere) jongeren. Die doelgroep bezoekt helaas maar weinig de openbare vergaderingen. Dat is jammer, omdat behoud van leefbaarheid op Marken vooral ook over hun toekomst gaat.

In onderstaande presentatie treft u onder meer de volgende onderwerpen aan:

  • De zoektocht naar een

Lees meer:

Uitnodiging openbare vergadering 27 november 2017

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 27 november 2017
Locatie: Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf: 19.30 uur

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Bestuursaangelegenheden:
    • Aftreden bestuurslid Elbert Uithuisje
    • Aftredend per juni 2018 voorzitter en secretaris, conform de statuten
  3. Presentatie werkgroep Toerisme (terugkoppeling onderzoek en uitvragen hoe overlast toerisme tegen te gaan)
  4. Presentatie Meekoppelkansen Omringdijk

Lees meer:

Met een bijdrage aan de Eilandraad, draagt u bij aan de leefbaarheid van Marken

Eind 2013 is de Eilandraad, een jaar na de doorstart in 2012, ruimhartig financieel gesteund door de inwoners van Marken. Ook zijn er inwoners die in de jaren daarna zonder betalingsverzoek geld hebben overgemaakt. Wij hebben de afgelopen vier jaar dit geld naar eer en geweten besteed. Zie hiervoor www.eilandraad.nl: knop ‘doel’ en dan knop ‘financieel verslag’.

Dankzij deze financiële ruggensteun, en uiteraard de vele vrijwilligers binnen de diverse werkgroepen, is de Eilandraad springlevend.

Lees meer:

Ontwerp dijkversterking Marken loopt wederom vertraging op

In ons rondschrijven van juli 2017 stond aangegeven dat Rijkswaterstaat (RWS) naar verwachting maandag 30 oktober 2017 de definitieve resultaten van het ontwerp van de dijkversterking Marken in Het Trefpunt presenteert. Dit gaat vanwege het moeten toepassen van nieuwe berekeningsmethoden bij nader inzien niet lukken. Door die landelijk voorgeschreven nieuwe methoden zullen de tot nu toe aangenomen ontwerpuitgangspunten mogelijk moeten worden aangepast. Daardoor zal de hoogte en breedte van de

Lees meer:

Ambulance toch op tijd op Marken tijdens werk N518?

Zoals bekend gaat provincie Noord-Holland (PNH) samen met aannemer Van Gelder van 2 oktober tot en met 1 november de weg tussen Monnickendam en Marken (N518) deels verbreden en volledig voorzien van nieuw asfalt. Omdat daardoor de aanrijtijd van de ambulance voor Marken toeneemt, zijn er extra maatregelen nodig. Als Eilandraad hebben wij daarom geëist dat er tijdens de gehele uitvoeringsperiode een ambulance beschikbaar is op de post Monnickendam. Deze kan uiteraard ook uitrukken voor andere

Lees meer:

Werk aan N518 vertraagt ambulance naar Marken

Provincie Noord-Holland (PNH) gaat samen met aannemer Van Gelder van 2 oktober tot en met 1 november aan de slag met de N 518. Daarbij wordt deze weg tussen Monnickendam en het Kruis bij Marken deels verbreed en volledig voorzien van nieuw asfalt. Dit kan uiteraard niet zonder overlast voor het verkeer worden uitgevoerd.

PNH heeft ervoor gekozen om alleen op doordeweekse dagen tussen 20.00 en 5.00 uur te werken en de weg dan volledig af te sluiten. Uit tellingen blijkt dat in die periode slechts

Lees meer: