Logo Waterschapsverkiezingen330

Waterschappen in Nederland zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste (grond)waterstand en voor zuivering van afvalwater. Op Marken is daar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor verantwoordelijk. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur is vergelijkbaar met een gemeenteraad en daar kunt u dus woensdag 20 maart voor stemmen. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. HHNK is erg belangrijk voor Marken en daarom heeft de Eilandraad geregeld contact en overleg met deze organisatie.

Tijdens die overleggen ervaren we HHNK als nogal stug ten opzichte van wat wij gewend zijn bij gemeente Waterland en Rijkswaterstaat. HHNK lijkt vooral een wat naar binnen gerichte organisatie. Historisch gezien is dat begrijpelijk vanuit hun eindverantwoordelijkheid voor het zorgen voor droge voeten. Aan de andere kant is dat niet meer van deze tijd gezien de participatiesamenleving waarin we nu leven. Inwoners en maatschappelijke organisaties pakken daarin gezamenlijk met diverse overheden hun verantwoordelijkheid. Wellicht kunt u daar specifiek op letten als u met behulp van de stemwijzer (hhnk.mijnstem.nl) en/of verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen uw stemkeuze bepaalt. Het is namelijk belangrijk dat de Eilandraad daadwerkelijk wordt gehoord. Er speelt, zoals u hieronder kunt lezen, namelijk best wel veel in relatie tot Marken.


Wat doet het HHNK in het belang van Marken?

Onderhoud omringdijk Marken:
Dit onderhoud ligt nu nog bij Rijkswaterstaat, maar na de dijkversterking wordt dit overgedragen aan HHNK. Daarom is HHNK, net als de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad, nauw betrokken bij het ontwerp. HHNK wil dat de dijk gemakkelijk is te onderhouden en de Eilandraad wil bijvoorbeeld dat de dijk bij calamiteiten goed bereikbaar is. Ook willen zowel Eilandraad als HHNK dat het binnentalud niet gemakkelijk uitspoelt bij golfoverslag. Een stevige en goed onderhouden grasmat is daarvoor nodig. Rijkswaterstaat heeft deze eisen van zowel HHNK als Eilandraad ondertussen verwerkt in het ontwerp. Dit komt eind april 2019 ter inzage en wordt 13 mei 2019 tijdens een informatieavond in Het Trefpunt toegelicht.Zie ook ons websitebericht d.d. 13 januari 2019

Afwatering binnen Marken:
In verband met klimaatverandering (extreme buien), maar ook golfoverslag over de dijk, moet er veel water worden weggepompt via het gemaal bij Rozewerf. Niet alleen deze pomp moet voldoende kunnen verwerken, maar ook sloten en duikers moeten ruim genoeg zijn om het water snel naar het gemaal te kunnen laten stromen. In mei 2018 heeft de Eilandraad bij HHNK aangedrongen op een Watersysteemstudie. Dit nadat het voorstel van de Eilandraad om als meekoppelkans van de dijkversterking een duiker onder de weg bij Het Kruis aan te brengen door HHNK was afgewezen. Zie ook ons websitebericht d.d. 27 mei 2018. Deze door HHNK toegezegde studie hebben wij tot op heden niet ontvangen en zullen HHNK hier wederom aan herinneren.

Grondwaterstand binnen Marken:
Ook hier besluit HHNK over en zijn er veelal strijdige belangen. Enerzijds de boeren die hun land geschikt willen houden voor hun vee. Anderzijds natuurorganisaties die bijvoorbeeld plas-dras gebieden nastreven in het belang van weidevogels. Ook huiseigenaren zijn belanghebbenden waar het gaat om de grondwaterstand. Houten palen mogen immers niet droog komen te staan omdat ze dan verrotten, maar water in de kruipruimte is ook niet gewenst. Ook langdurige droogte, zoals afgelopen zomer, heeft invloed op funderingen. De vraag is dus hoe HHNK met zo een periode van extreme droogte omgaat zodat verzakkingen worden voorkomen. Wat betreft het natuurdeel, heeft de Eilandraad sinds 2018 kennis gebundeld binnen de werkgroep Natuur & Milieu. Zij kunnen met verstand van zaken, en in het belang van de leefbaarheid op Marken, adviseren.Zie ook ons websitebericht van december 2018.

Onderhoud wegen Marken:
Niet alle wegen op Marken zijn in beheer bij de gemeente. Ook het HHNK heeft wegen op Marken in beheer, namelijk de Kruisbaakweg, Oosterpad, Zereiderpad en Moeniswerverpad. De asfaltwegen zijn in maart 2018 opnieuw geasfalteerd, waar de Eilandraad de aannemer heeft geadviseerd bij de voorbereiding en uitvoering.Zie ook ons websitebericht d.d. 23 februari 2018. Daarbij is bijvoorbeeld de belijning op de Walandweg niet meer opnieuw aangebracht. Hierover is onze werkgroep Verkeer nog steeds in discussie met HHNK. Zie ook ons websitebericht d.d. 30 november 2018. Ook de openbare verlichting langs deze wegen is in beheer bij HHNK. De Eilandraad heeft, nadat op haar verzoek alle authentieke lichtmasten in de oude kern door de gemeente waren schoongemaakt en geschilderd, ook aangedrongen op het opknappen van deze authentieke lichtmasten langs het Zereiderpad.

Onderhoud en bereikbaarheid wegen buiten Marken:
Het fietspad op de Waterlandse Zeedijk naar Monnickendam en de weg tussen Uitdam en Durgerdam zijn in beheer bij HHNK. Het fietspad naar Monnickendam is volgens de landelijke normen te smal en daardoor ontstaan soms schampongevallen en/of gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Daarom heeft de Eilandraad bij HHNK aangedrongen op verbreding. HHNK staat hier niet voor open en voert gebrek aan geld als belangrijkste argument aan. De weg tussen Uitdam en Durgerdam gaat HHNK ook over en is tevens onderdeel van het dijkversterkingsproject Hoorn – Amsterdam. Op vrijdag 22 maart zit de Eilandraad aan tafel met de omgevingsmanager van de Alliantie (combinatie van aannemers en HHNK) om onder meer te kijken hoe afsluiting van deze weg tijdens de werkzaamheden tot een minimum beperkt kan worden. Zie ook ons websitebericht d.d. 2 december 2018.