duikerkruis

In het verlengde van de gesprekken die de Eilandraad voert met dijkbeheerder Rijkswaterstaat (RWS) over de dijkversterking Marken, wordt er ook met watersysteembeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gesproken. De Eilandraad streeft daarbij naar eenzelfde samenwerking zoals die met RWS is opgebouwd. Onderwerp van gesprek met HHNK betreft vooral het blijvend borgen van een goede afwatering binnen Marken. Vanwege klimaatverandering krijgen wij immers te maken met zwaardere regenbuien en verder wordt binnen het nieuwe dijkontwerp met meer golfoverslag rekening gehouden. Hierdoor komt er bij extreme situaties veel meer water in het watersysteem van Marken terecht met mogelijke wateroverlast en schade tot gevolg.

Om de toestroom naar het gemaal bij Rozewerf te verbeteren, heeft de Eilandraad er bijvoorbeeld op aangedrongen om als meekoppelkans bij de dijkversterking een duiker aan te brengen onder de weg bij het Kruis. Hierdoor wordt de dijksloot van de West- en Zuidkade met elkaar verbonden en hoeft niet al het water via de bestaande duikers onder de Walandweg en Zereiderpad. Uiteindelijk is dit verzoek niet door HHNK gehonoreerd. In een notitie Meekoppelkans Duiker bij Het Kruisheeft de Eilandraad daarom haar zorgen en wensen nogmaals op een rij gezet. HHNK heeft hier vervolgens per brief op gereageerd Notitie m.b.t. duiker bij Het Kruis Marken. Daarin worden diverse toezeggingen gedaan, waaronder het in 2018 uitvoeren van een Watersysteemstudie Marken. Op basis van de uitkomsten van die studie worden, in overleg met de Eilandraad, aanvullende maatregelen bepaald om de afwatering binnen Marken waar nodig te verbeteren.

 

PDF Icon 2018-05-18 brief HHRS inzake duiker bij Kruis

 

PDF Icon 180331 notitie m.b.t. duiker bij Het Kruis Marken