volgende nieuwsbriefNieuwe huisstijl: logo moderner, strakker lettertype en zachtere kleuren
Mede dankzij onze dorpsgenoot en grafisch ontwerper Peter van Deursen hebben wij een nieuwe huisstijl. Hij koos voor een strakker lettertype, zachtere kleuren en de schaduwzijde is verdwenen. Op onze website en banners was deze verandering al per 1 januari 2017 te zien. Nu ziet u het dus ook op ons briefpapier. Ook het lettertype van de geschreven tekst is aangepast, Wij zijn overgestapt naar de moderne Helvetica. Op dit standaard gele inlegvel met zwarte opdruk ziet u de aangepaste kleurstelling uiteraard niet.

Rol Eilandraad: meer focus op verbinden dan alles zelf doen
Op 21 januari 2017 vierden wij onze zestiende verjaardag met alle (oud) bestuurs- en werkgroepleden en een aantal (politieke) vertegenwoordigers van de gemeente Waterland. Onder leiding van twee gastsprekers dacht de groep na over welke rol de Eilandraad in de toekomst moet vervullen. De conclusie is dat de Eilandraad zich meer moet richten op het verbinden van partijen, zodat deze zelf de gewenste resultaten tot stand brengen. Nu is het te vaak zo dat de Eilandraad zelf zaken uitvoert, waarmee zij bijvoorbeeld de rol van de gemeente overneemt en dat is niet de bedoeling.

Werkgroep Openbare Ruimte opgeheven: meld uw klachten direct bij de gemeente Waterland
Bij gebrek aan leden stopt deze werkgroep. Heeft u een klacht over de openbare ruimte, ga dan naar www.waterland.nl - Digitaal Loket - Melding Openbare Ruimte. De Eilandraad beperkt zich vanaf heden tot de jaarlijkse schouw met de kernwethouder. Voor openbare ruimten van Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier blijft de Eilandraad, vanwege bestaande korte lijnen, haar rol als intermediair vooralsnog wel vervullen.

Praat mee tijdens de Openbare Vergadering op maandag 26 juni om 20.00 uur in Het Trefpunt
Ook u heeft invloed op de prioriteiten van de Eilandraad. Kom daarom op 26 juni naar Het Trefpunt om uw mening te geven en mee te denken. Er zijn vele onderwerpen waarover wij uw mening willen horen of waar wij uw steun hard nodig hebben. De agenda wordt begin juni bekend. Het functioneren van de Eilandraad komt standaard aan de orde. Wilt u zelf punten agenderen, geeft u dit dan door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of informeer één van onze bestuursleden.

Herbergier op Marken kansrijk!: drie locaties in beeld
De organisatie De Drie Notenboomen, die dit woonconcept voor zorgbehoevende mensen ontwikkelt, noemt na een bezoek aan Marken zo een voorziening van 12 tot 16 appartementen kansrijk. De Eilandraad zelf bezocht de Herbergier in Assendelft om te kijken hoe het daar reilt en zeilt. Naar verwachting zullen ervaringsdeskundigen tijdens onze Openbare Vergadering van 26 juni uitleg geven en vragen beantwoorden.
Wat betreft de eerder door ons als kansrijk gepresenteerde locatie nabij Wittewerf, stuitte dit op aanhoudende zorgen en bezwaren van een aantal bewoners van Wittewerf. Zij hebben daarvoor zelfs een stichting opgericht. Omdat de gemeente Waterland nu serieus gestart is met het onderzoek naar woningbouw op een deel van het sportcomplex van SV Marken, hebben wij gevraagd om ook het opnemen van een Herbergier in dat bouwplan te onderzoeken. Verder is zeer recent bekend geworden dat Buurtzorg definitief geen zorgappartementen gaat realiseren tussen de dijk en de Patmoskerk. Daarom kan ook deze locatie alsnog worden toegevoegd aan het locatieonderzoek voor de Herbergier. Na afronden van dit onderzoek zal de Eilandraad diverse partijen bij elkaar brengen zodat zij de planuitwerking verder op kunnen pakken. Vanaf dat moment doet de Eilandraad een stap terug omdat zij geen ontwikkelende partij wil zijn. De Eilandraad heeft op voorhand aan een woningbouwcorporatie de vraag gesteld of zij willen investeren in een Herbergier op Marken. Zij hebben dit in beraad.

Woningbouw sportcomplex SV Marken: drie varianten, 11 mei in de gemeenteraad
Gemeente Waterland wil vaart maken met de woningbouwplannen op het sportcomplex en kan dat ook - de gemeente is immers zelf grondeigenaar. Omdat de provincie Noord-Holland het sportcomplex reeds als bebouwd gebied beschouwt, heeft zij naar verwachting geen bezwaar tegen bouwen op die plek. In maart 2017 spraken gemeente Waterland, SV Marken, veehouder Wim Terlouw en de werkgroep Wonen van de Eilandraad elkaar over drie varianten:

  1. Het oorspronkelijk plan van het CDA met twee bouwkavels; één ten zuiden van (en deels op) het parkeerterrein van SV Marken en één deels op het B- en C-veld.
  2. Een alternatief plan waarbij er vanuit wordt gegaan dat er ter hoogte van het B- en C-veld dichtbij (en zelfs op) de dijk gebouwd mag worden. Inspiratie hiervoor is het op 13 maart 2017 in Het Trefpunt gepresenteerde rapport Marken Boven Water.
  3. Tijdens de vergadering is er nog een derde variant ingebracht. In die variant gaat de hele inrichting van het sportpark op de schop, zodat er bijvoorbeeld qua beschikbare ruimte en respecteren van afstanden tot de veehouderij meer mogelijk is. In dat geval wordt dus ook het A-veld in de plannen betrokken.

Naar verwachting zal vooral in de derde variant het toevoegen van een Herbergier tot de mogelijkheden behoren. Ook is het dan wellicht mogelijk om de Brandweer naar de Walandweg te verplaatsen. Grote voordelen daarvan zijn dat de Brandweer dan aan een uitvalsweg komt te zitten en de overlast van zwaar verkeer in de oude kern afneemt.
Bij alle varianten blijft er uiteraard sprake van een (al dan niet vernieuwd) A- en B-veld. Naar verwachting wordt dit onderwerp op 11 mei 2017 in de gemeenteraad besproken. Wij wachten met belangstelling de resultaten af.

Meekoppelkans Ontwikkeling Bukdijk: keuze tussen niets doen en recreatie en/of zonnepanelen
Rond de dijkversterking Marken zijn er vier meekoppelkansen in beeld. Eén daarvan betreft de mogelijke ontwikkeling van de Bukdijk, waarvan de gemeente trekker is. In maart 2017 was er een eerste overleg tussen de gemeente Waterland, Coöperatie Zon op Marken en diverse personen van de Eilandraad met elk hun eigen invalshoek zoals Toerisme en Natuur & Milieu. De Eilandraad hanteert de uitslag van haar enquête uit 2014 als vertrekpunt bij de gesprekken. Daaruit kwam naar voren dat 56% de Bukdijk zo wil laten als die nu is. De overige 44% zag het toevoegen van kleinschalige recreatieve voorzieningen als waardevolle aanvulling. Een klein deel daarvan wilde bovendien onderzoeken of zonnepanelen op de Bukdijk een optie is. In mei 2017 volgt een tweede overleg waaraan ook de gemeentelijke politiek, Rijkswaterstaat en andere maatschappelijke organisaties zullen deelnemen. Op dat moment heeft Coöperatie Zon op Marken ook haar haalbaarheidsonderzoek Duurzame energie Bukdijk afgerond.

Meekoppelkans Optimalisatie waterhuishouding Marken: extra duiker bij Het Kruis?
In april 2017 zijn de gesprekken tussen Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad hervat. Enerzijds in verband met de detailuitwerking van de dijkversterking en anderzijds over hoe de afwatering binnen Marken kan worden verbeterd. Deze verbetering is naar verwachting nodig omdat de doorstroming richting het gemaal bij Rozenwerf te wensen overlaat en men bij het dijkontwerp in extreme situaties uitgaat van een bepaalde golfoverslag. Het ziet er naar uit dat er nabij Het Kruis een duiker onder de weg komt, zodat de sloten aan weerszijden van de Kruisbaakweg met elkaar in verbinding komen te staan. Bovendien is de verwachting dat het slotenpatroon ter plaatse dusdanig wordt aangepast dat een noodpomp bij Het Kruis goed kan functioneren. Rond de zomer 2017 wordt via het Bestuurlijk Overleg besloten of deze werkzaamheden überhaupt gaan plaatsvinden, en zo ja, wanneer dit gebeurt en wie het financiert.

Meekoppelkansen Mooiste wandeling van Holland en Verbinding met het water: voordeel inwoners!
Provincie Noord-Holland en de gemeente Waterland organiseerden in februari een eerste bijeenkomst hoe de dijkversterking is te combineren met nieuwe aantrekkelijke voorzieningen – zowel voor inwoners als bezoekers. Diverse belanghebbenden en maatschappelijke organisaties praatten mee, waaronder de Eilandraad. Uitgangspunt van de Eilandraad is in ieder geval dat de fietser zich als gast op het voetpad gedraagt en dat dit door de inrichting van het nieuwe wandelpad ook wordt afgedwongen. Verder dringt de Eilandraad aan op voorzieningen voor het aanmeren van kleine bootjes van vooral inwoners van Marken.