HoudMarkenSchoon

Wie doet mee met werkgroep Natuur en Milieu? Aanmelden kan via Peter Grubben

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt een aantal oude wetten op dit gebied zoals de Flora- en faunawet. Ook de gevarieerde en bijzondere natuur op Marken wordt door deze wet beschermd. Denk daarbij aan ringslangen, weide- en trekvogels, maar ook aan oeverplanten zoals we die in vele kleuren kunnen zien op Marken. Vanwege voorgenomen natuurontwikkeling bij de dijkversterking (en mogelijk ook de Bukdijk), vinden wij het belangrijk aanwezige kennis van flora- en fauna op Marken samen te brengen in een werkgroep. Naast adviseren over natuurontwikkelingen, is het uiteraard ook mogelijk om eigen natuurprojecten op te zetten zoals het realiseren van een ijsvogel- en/of oeverzwaluwwand.
Wat betreft het onderwerp Milieu staat in onze Toekomstvisie dat wij van Marken een 100% duurzaam eiland willen maken. Dankzij Coöperatie Zon op Marken worden hiervoor al behoorlijke stappen gemaakt. Dit kunnen we bijvoorbeeld zien aan de vele zonnepanelen op de koeienstal van Terlouw. Er is echter behoefte aan meer. Hoe lossen wij dat op en hoe zorgen wij voor een goede balans met de natuur? Een goed milieu en mooie natuur gaan immers hand in hand. Kortom, genoeg vragen voor een werkgroep Natuur en Milieu. Heb je interesse om aan deze werkgroep deel te nemen, laat het dan weten aan Peter Grubben (Kets 30), op telefoon 06 21 28 6792 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wie denkt mee bij opzetten van een buurtpreventie WhatsApp? Meld je aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In augustus 2016 is op diverse adressen op Marken ingebroken. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft de Eilandraad een verzoek ontvangen om te onderzoeken of er belangstelling is voor een buurtpreventie-WhatsApp. De bedoeling van deze WhatsApp-groep is om verdachte situaties en andere veiligheidszaken te delen. Uiteraard is deze app niet bestemd voor andere onderwerpen. Bij misbruik wordt door de groepsbeheerder verzocht de app voor de juiste zaken te gebruiken, met als sanctie gedwongen verlaten van de groep. Bij oneigenlijk gebruik van de app bestaat immers de kans dat deelnemers de groep op eigen initiatief verlaten waardoor een mogelijk kansrijk initiatief niet van de grond komt.
Marken telt 38 straten en buurten die op basis van geografische indeling in verschillende groepen kunnen worden opgedeeld. De vraag is echter of er voldoende animo is op Marken. Dat wordt nu middels dit rondschrijven onderzocht. Heeft u belangstelling om mee te doen aan een dergelijke WhatsApp-groep, stuur dan een bevestigingsmail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u daarnaast ook wil meedenken bij het opzetten van deze groep in uw straat of buurt, geef dit dan in diezelfde mail aan. Omdat wij er tijdens onze Openbare Vergadering van 26 juni 2017 op terug willen komen, verzoeken wij u om uiterlijk 20 juni 2017 te reageren.

Schouw met gemeente Waterland en Rijkswaterstaat: vele verbeterpunten in de openbare ruimte

De Eilandraad heeft op 9 mei met de gemeente Waterland en op 12 mei met Rijkswaterstaat de openbare ruimte op verbeterpunten nagelopen. Bij de schouw op 12 mei waren ook watersportvereniging Marken en watersportvereniging ‘t Y aanwezig. Wat betreft de haven zijn de volgende punten besproken: verrotte afmeerpalen noordelijke haven, gevaarlijke tijdelijke reparaties afdekking damwand noordelijke haven, achterstallig schoonmaak- en schilderwerk brugleuningen zoals bij de Marken Express, begroeiing Hogedijk tussen zwemstrandje en monument, verzakt straatwerk terrassen Taanketel en Land en Zeezicht en slecht straatwerk achter De Visscher richting Buurt IV.
Bij de gemeente zijn onder de aandacht gebracht: achterstallig schoonmaak- en schilderwerk authentieke straatverlichting oude kern, diverse plantvakken opnieuw inplanten zoals ter hoogte van Botterstraat 20, IJsselmeerweg 18 en Kets (evenwijdig aan Buurt I-II), verzakking achter kademuur Wilhelminabrug, slecht straatwerk rondom de Julianabrug en stoepen Westertstraat. Verder is nogmaals gewezen op schade door zwaar verkeer, met name het transport van fa. Wagelaar voor werkzaamheden in de Akkerstraat e.o.. Naast schade aan het wegdek is er ook schade aan de Wilhelminabrug en hekwerken in de Buurterstraat. Verder heeft het intensieve en (te) zware verkeer invloed op de funderingen van aangrenzende woningen.

Woningbouw sportcomplex SV Marken: resultaat debat gemeenteraad 11 mei 2017

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 mei 2017 zijn de opties en randvoorwaarden voor woningbouw op het sportcomplex van SV Marken besproken. Belangrijk onderwerp van gesprek was het rapport Marken Boven Water. In dit rapport worden suggesties gedaan hoe er anders gebouwd kan worden zodat bij eventuele wateroverlast schade wordt beperkt. Dit wordt gecombineerd met het zo veel mogelijk zelfvoorzienend maken van deze woningen. Het door meerdere overheden onderschreven rapport biedt bovendien kansen om binnen de vrijwaringszone van de dijk te bouwen. Aan formele toestemming hiervoor wordt de komende maanden hard gewerkt. Als dit lukt, dan ontstaat er meer ruimte voor bouwen op het B- en C-veld en kan op basis daarvan een nieuwe locatie voor het B-veld worden bepaald. Verder is het zaak om tijdig aanspraak te maken op een eventuele subsidie vanuit Den Haag zodat de meerkosten van waterbewust bouwen grotendeels worden gedekt.
Een ander belangrijk onderwerp was het aandeel sociale huur en sociale koop binnen dit bouwplan. Los van algemene afspraken hierover (40% sociaal), is het zaak om goed te kijken naar de behoefte op Marken en welk type woningen bijdragen aan een goede doorstroming binnen de woningmarkt op Marken. Vooral woningen voor jongeren en ouderen zijn nodig zodat de beoogde doorstroming op gang komt. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 18 mei 2017 komen de bouwplannen op het sportcomplex van SV Marken wederom aan de orde. Daarna kan het college met het vervolg aan de slag.

Toeristisch informatiepunt aan de haven werkt mee aan Mooi Wonen op Marken

Op het infopunt komen natuurlijk ook veel Nederlandse bezoekers. Daarom lagen hier al de kaartjes van de werkgroep Promotie Marken als Woonomgeving om woningzoekenden op de sterke punten van Marken te wijzen. In maart 2017 heeft de werkgroep een tv gekocht om ook video’s en diavoorstellingen te kunnen vertonen. Onze webmaster Frank Huurman hielp bij de installatie: vanaf laptop en vanaf een smartphone streamen de filmpjes draadloos naar de tv.

Busverbinding Marken - Amsterdam sluit vanaf zomer 2018 aan op metro in Amsterdam-Noord

Volgens planning zal in 2018 de Noord-Zuid Lijn (NZL) in Amsterdam gaan rijden. Dit zal grote effecten hebben op het openbaar vervoer vanuit Waterland van en naar Amsterdam. Waar momenteel vrijwel alle bussen uit Waterland naar Amsterdam Centraal (ACS) rijden, zal dat na de introductie van de NZL slechts 30% zijn. Voor Marken rijden alle bussen (lijn 315) dan tot Amsterdam Noord. Dit betekent een overstap op de NZL wanneer naar ACS of verder gereisd wordt. De enige buslijnen die naar ACS zullen rijden zijn lijn 314 en 316. Wel is het zo dat met de invoering van de NZL lijn 315 met een grotere frequentie zal gaan rijden: in de ochtend- en middagspits ieder kwartier en ’s avonds laat ieder half uur.

Werkgroep Zorg en Welzijn brengt regionale zorgpartners met elkaar in verbinding

De werkgroep Zorg en Welzijn voert overleg met diverse instanties in het Sociaal Domein en brengt instellingen zoals de gemeente Waterland, thuiszorgorganisaties, WonenPlus, hulporganisaties, (semi)medische organisaties en anderen bij elkaar. Onderlinge samenwerking en afstemming is het streven en de deelnemende partijen stellen deze bijeenkomsten zeer op prijs. De werkgroep ondersteunt informatieve bijeenkomsten voor de doelgroepen, georganiseerd door samenwerkende organisaties. Ook initieert deze werkgroep, in samenwerking met andere werkgroepen, woningbouw op Marken voor doelgroepen als senioren, jongeren en zorgbehoevenden. Hier zit veel tijd en werk in maar dat is het doel meer dan waard. Lopende projecten zijn De Herbergier op Marken, zorgwoningen met 24-uurs zorg, bekendheid geven aan het werk van Regionaal Instituut Beschermd Wonen (zij werken op Marken vooral met jongeren in de knel), mantelzorgondersteuning en vrijwilligersinzet.

Jongerenwoningen Hoogkamplaan: verhuur onder de Leegstandwet stopt per 1 oktober 2018

Op 1 oktober 2018 loopt de vergunning af voor verhuur van de woningen aan jongeren onder de Leegstandswet. Woonzorg heeft de intentie om deze woningen permanent aan (Marker) jongeren te verhuren. De Eilandraad zal hierin een rol blijven spelen (bijhouden reservelijst). Voorstel is verhuur tot en met maximaal 27 jaar op basis van een maximale verhuurperiode van vijf jaar met een optie tot verlenging van twee jaar. De Eilandraad is samen met de gemeente Waterland bezig deze intentie van Woonzorg uit te werken. Op 10 mei hebben wij de jongeren die er nu wonen geïnformeerd over de stand van zaken. Wij hopen dat voor de zomer 2017 duidelijk is wat de consequenties voor de huidige bewoners zijn.