volgende nieuwsbriefLaat uw stem horen tijdens het verkiezingsdebat op dinsdag 6 maart 2018 in Het Trefpunt 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. organiseert Omroep PIM drie verkiezingsdebatten waarvan één op Marken. De politici zullen hier duidelijk stelling moeten nemen op de vraagstukken die nu en in de komende vier jaar spelen in onze regio. Blijft Waterland zelfstandig of moeten we fuseren? Moet er iets gedaan worden aan het parkeerbeleid? Hoe zit het met de voortgang van woningbouw? Blijft de milieustraat in Waterland? Hoe gaat het met de participatiewet? Moet de OZB omhoog of omlaag? Is er genoeg blauw op straat? Het debat op Marken start dinsdag 6 maart om 20.00 uur in Het Trefpunt (inloop vanaf 19.30 uur). Het debat kan ook live op Omroep PIM bekeken worden.

Evaluatie Visie voor Marken op de Toekomst 2015-2017: Eilandraad dient tien speerpunten in!

Op 1 februari 2015 heeft de Eilandraad haar Visie voor Marken op de Toekomst gepresenteerd. Na drie jaar werd het tijd voor een evaluatie, zeker ook in de wetenschap dat er op 21 maart 2018 weer gemeenteraad-verkiezingen zijn. Zie voor meer informatie over de evaluatie het nieuwsbericht hierover op onze website www.eilandraad.nl. De onderstaande tien speerpunten zijn 21 januari 2018 ingediend bij de gemeente en kunt u ook bespreekbaar maken met de politieke partijen tijdens het verkiezingsdebat op 6 maart.

  1. Vertalen van beleid naar acties (jaarplan en jaarverslag per kern)
  2. In balans brengen van toerisme op Marken (escalatie voorkomen)
  3. Opstellen ‘Zorgplan Marken’ en starten met de uitvoering daarvan (meedenken en meedoen!)
  4. Behoud van een ontmoetingsvoorziening voor de jeugd (regierol gemeente)
  5. Doorrijden van toeristen naar en parkeren binnen de oude kern tegengaan (start onderzoek)
  6. Woningbouw afstemmen op de behoefte (opleveringsplanning)
  7. Aandacht voor teruglopend aantal vrijwilligers (kansen Participatiewet)
  8. Inkomsten parkeren Marken is van en voor toeristen (maak er een doelbelasting van)
  9. Financiering meekoppelkansen dijkversterking Marken (benut deze unieke kans!)
  10. Tegengaan zwaar verkeer binnen Marken (zet in op handhaving en alternatieven)


Jongerenwoningen Hoogkamplaan: gesprek met wethouder en Woonzorg is op 15 maart 2018

In onze inlegvellen van mei en juli 2017 stond dat op 1 oktober 2018 de vergunning voor verhuur van de woningen aan jongeren onder de Leegstandswet definitief afloopt omdat is besloten er definitieve huurwoningen voor jongeren van te maken. Dit betekent dat huurders die op 1 oktober 2018 28 jaar of ouder zijn, hun huurwoning per die datum moeten verlaten. De overige huurders kunnen naar verwachting een nog nader in te vullen nieuwe huurovereenkomst aangaan. Hierover heeft de Eilandraad in algemene zin voorstellen ingediend bij Woonzorg en gemeente Waterland. Deze voorstellen worden 15 maart 2018 besproken. Wij verwachten dat er daarna snel duidelijkheid komt voor de huurders die op 1 oktober 2018 nog geen 28 jaar of ouder zijn.

Evaluatie parkeerdruk oude kern en parkeerontheffingen Marken: de laatste stand van zaken

In ons inlegvel van juli 2017 hebben wij u gevraagd om uw ervaringen en suggesties over het parkeren binnen Marken en het nieuw ingevoerde ontheffingssysteem in te brengen. Los van uw reacties, hebben ook een paar inwoners zich aangemeld om bij de evaluatie met de gemeente aan te schuiven. Op 13 december 2017 was een eerste gesprek met de gemeente. Er is onder meer het volgende besproken: de invoering van bezoekerspassen per huishouden bevalt goed (er zijn er ongeveer 700 verstrekt), er is behoefte aan een duidelijk stroomschema met pictogrammen (wie kan onder welke voorwaarden welk aantal ontheffingen krijgen), parkeeroverlast op de Kerkbuurt en bij Buurt I blijft onverminderd groot (optie voor alternatieve parkeerterreintjes binnen Marken lijken weinig kansrijk), overlast doorrijden toeristen wordt in het voorjaar 2018 nader onderzocht, waarbij ook naar zwaar verkeer en bezorgdiensten wordt gekeken.

 

Hoogheemraadschap pakt asfaltwegen Marken aan: 19 maart t/m 10 april werk in uitvoering!

Nadat provincie Noord-Holland eind 2017 de verbindingsweg Monnickendam – Marken heeft geasfalteerd, gaat het Hoogheemraadschap vanaf maandag 19 maart 2018 aan de slag met alle asfaltwegen binnen Marken. U heeft hier 24 februari 2018 een bewonersbrief van aannemer Ooms Construction BV over ontvangen. De Eilandraad is vooraf betrokken bij de plannen, maar niet al haar wensen zijn gehonoreerd. Zo bleek het niet mogelijk de lijnbus (EBS) door te laten rijden naar de Minnebuurt als er aan de Walandweg wordt gewerkt. Ook is in onze ogen de bereikbaarheid van de werven onvoldoende georganiseerd als de aansluiting Walandweg – Zereiderpad tijdelijk is afgesloten. Wel heeft de Eilandraad ervoor gezorgd dat er tijdens de ochtendspits (tot 9.00 uur) niet aan de Kruisbaakweg wordt gewerkt. Ook heeft de Eilandraad aangedrongen op een onderbroken streep op de Kruisbaakweg (daarmee dus geen volledig inhaalverbod) en tevens geprotesteerd tegen het niet meer aanbrengen van een as-streep op de Walandweg. Zonder as-streep zijn schampongevallen met bussen van EBS namelijk niet ondenkbaar. Het eerste verzoek is reeds door het Hoogheemraadschap gehonoreerd. Het tweede verzoek komen zij nog op terug.

Nieuwe Welstandsnota 2018 wordt op verzoek Eilandraad gecorrigeerd

Op 15 februari 2018 werd de nieuwe Welstandsnota, heet tegenwoordig Nota Uiterlijk van Bouwwerken, in de gemeenteraad behandeld. In deze nieuwe nota wordt er vooral meer mogelijk waar het gaat om duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande woningen. Verder wordt het gebied ten noordoosten van de Haven (Noorderwerfstraat, Hoogkamplaan, Akkerstraat, Thamiswerfstraat, Westerstraat en Pieterlanden) en het gebied rond basisschool De Rietlanden (Kerkbuurt 190 t/m 201, Duikjes en deel Buurterstraat) gelijk gesteld aan de Minnebuurt. Dit heet tegenwoordig allemaal Woongebied (normaal niveau). Daar worden minder zware eisen aan gesteld dan aan Historische Kern (bijzonder niveau). Tegelijkertijd valt heel Marken nog steeds onder Beschermd Stads- en Dorpsgezicht. Dit maakt het voor het genoemde Woongebied (normaal niveau) toch weer lastiger. In de Nota leek het toepassen van kunststof binnen die categorie Woongebied daardoor niet meer mogelijk. Daar heeft de Eilandraad bezwaar tegen gemaakt. De gemeente past de nota op deze punten alsnog aan omdat dit ook haar bedoeling niet was en is. Verder zal in de nota duidelijker worden aangegeven wanneer er wel of geen vergunning en/of advies van de Monumenten- en Welstandscommissie nodig is. De gemeenteraad vergadert 8 maart 2018 opnieuw over deze Nota Uiterlijk van Bouwwerken. U heeft dan de mogelijkheid om in te spreken (wel tijdig aanmelden bij de griffier van de gemeente). Tijdens de raadsvergadering van 15 maart 2018 wordt de Nota naar verwachting definitief vastgesteld.

Schriftelijk advies dijkversterking en meekoppelkansen: 6 maart 2018 bestuurlijk overleg

Op 15 januari 2018 heeft Rijkswaterstaat (RWS) haar plannen voor de dijkversterking Marken en bijbehorende meekoppelkansen gepresenteerd in Het Trefpunt. Op basis van de reacties die avond, en een overleg met de Eilandraad op 9 februari 2018, heeft RWS twee belangrijke documenten opgeleverd. Dit betreft de Bestuurlijke notitie MIRT-Planuitwerking Dijkversterking Marken en de Uitwerking van de meekoppelkansen Marken. Deze zijn ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurders van het Hoogheemraadschap, gemeente en provincie, die er 6 maart 2018 over moeten adviseren naar de minister. Op 26 februari 2018 heeft de Eilandraad via een brief op de twee documenten gereageerd richting RWS en genoemde bestuurders. De Eilandraad kan zich daarbij vinden in het nu ingediende ontwerp van de dijk, maar heeft wel diverse aandachtspunten geformuleerd. Verder pleit de Eilandraad nadrukkelijk voor het realiseren van de meekoppelkansen omdat deze vooral ook in het belang van Marken zijn. U vindt de adviesbrief op onze website www.eilandraad.nl.

Eilandraad kan weer vier jaar financieel vooruit dankzij uw steun!

De Eilandraad draait financieel op de jaarlijkse bijdrage van de gemeente (ruim 500 euro per jaar), donateurs en incidentele (project)sponsoring. Eind 2017 heeft de Eilandraad na vier jaar weer een vrijwillige bijdrage gevraagd aan alle huishoudens op Marken. Ondertussen is er ruim 5.500 euro ontvangen. Een fantastisch bedrag waar de Eilandraad zeker weer vier jaar mee vooruit kan. Los van het mooie geldbedrag, beschouwt de Eilandraad dit vooral ook als morele steun om door te gaan met haar werk en Marken ook in de toekomst leefbaar te houden. Voor de financiële jaarverslagen verwijzen wij u naar onze website www.eilandraad.nl (zie knop ‘doel’ in bovenste menubalk en vervolgens ‘financieel verslag’).