volgende nieuwsbriefNieuw bloed in het bestuur van de Eilandraad Marken
Op de openbare vergadering van maandag 26 november jl. hebben zich drie nieuwe bestuursleden voorgesteld. Remco Boes, Jan-Edward Commandeur en Suzan Visser zijn per direct als versterking toegevoegd. Remco Boes neemt de rol van penningmeester over van Jaap Boes. Jaap treedt hiermee terug als bestuurslid, maar blijft wel als adviseur verbonden. Neel Huurman heeft op 25 juni jl. het secretariaat al overgedragen aan Nicolette Schouten-Roor. Neel blijft in ieder geval in 2019 nog als bestuurslid aan. De vier nieuwe bestuursleden staan te trappelen, om onder leiding van Henk Zeeman, de leef¬baarheid van Marken te behouden en waar mogelijk te versterken!

Dijkversterking Marken wacht op financieel besluit minister
Ook in 2018 heeft Rijkswaterstaat de Eilandraad nauw betrokken bij het ontwerp van de dijk-versterking. Uitgangspunt daarvoor is het op 26 februari 2018 door de Eilandraad opgestelde schriftelijke advies. Het ontwerp is gereed, en neemt nu ook de versterking van de huidige damwand in de Haven mee. Voordat het ontwerp ter inzage kan worden gelegd, moet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) haar akkoord geven op het benodigde aanvullende budget. Zij gaat hier uiterlijk in januari 2019 over besluiten. Naar verwachting volgt medio februari/maart 2019 weer een voorlich¬tingsavond. Deze wordt na de ter inzage legging van het ontwerp gepland opdat belang¬stellenden hier vooraf kennis van kunnen nemen en vragen kunnen stellen. Er is daarna nog voldoende tijd voor het formeel indienen van eventuele zienswijzen.

Nader onderzoek nodig voor kleinschalige zorgaccommodatie Marken
In de kerstvakantie verspreidt het projectteam Zorgplan Marken van de Eilandraad huis aan huis op Marken een enquête. Dit om meer te weten te komen over de behoefte aan zorg en zorgwoningen op Marken. Deze gegevens zijn nodig om het gesprek aan te kunnen gaan met zorgpartijen en investeerders. Ons doel is een kleinschalige zorgaccommodatie op Marken waar zorg op maat wordt geboden aan vooral Markers. Dit inclusief respijtzorg en hospice-functie waarbij mantelzorgers een rol moeten kunnen spelen. Zowel de Hoogkamp¬laan (ter plaatste van de tijdelijke jongerenwoningen) als het Zereiderpad (boerderij fam. J. Visser) zijn aangemerkt als kansrijke locaties.

Nieuwe Werkgroep Verkeer gaat drie onderwerpen oppakken
De Eilandraad heeft sinds kort een nieuwe Werkgroep Verkeer. Deze bestaat uit Kees-Jan Donkers, Remco Boes, Pieter Pereboom en Aris Uithuisje. De werkgroep wil het komende jaar aan de slag met drie onderwerpen die vooral in de oude kern spelen:
1. Illegaal inrijden/parkeren door bezoekers/toeristen
2. Zwaar verkeer (schade aan wegdek en huizen)
3. Toenemend busjesverkeer voor pakketbezorging
De werkgroep wil graag externe kennis inbrengen en daarom is contact gezocht met oplei-dingen in Nederland op het gebied van verkeerspsychologie, mobiliteit en bereikbaarheid. Twee hogescholen, NHL Stenden te Leeuwarden en Windesheim Almere, hebben in principe belangstelling getoond om deze thema’s met hun onderwijs te vervlechten. Hoe dat gaat gebeuren, zal de komende tijd blijken. 

Resultaten woonwensenonderzoek jongeren:
Het zal inmiddels bij iedereen bekend zijn dat de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan in elk geval per november 2020 verdwijnen. Voor de huidige bewoners en de personen op de wachtlijst ontstaat nu een onzekere situatie. De huidige bouwplannen op Marken kunnen zo goed als zeker niet voor deze datum gerealiseerd worden. Doorstromen naar een definitieve huur- of koopwoning wordt dan moeilijk aangezien het woningaanbod (koop) op Marken (voor alleenstaanden) in een betaalbare klasse laag is en er maar weinig huurwoningen voor jongeren vrijkomen.
Daarom heeft de Eilandraad een speciale werkgroep opgericht om samen met de jongeren naar een oplossing te zoeken in de vorm van tijdelijke jongerenwoningen. In de diverse gesprekken met o.a. Wooncompagnie, ontwikkelaars en Gemeente Waterland kwam steeds de vraag naar voren hoe en waar de jeugd zou willen wonen. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen hebben we een enquête gehouden onder jongeren van 18 t/m 27 jaar die op Marken wonen maar ook die Marken verlaten hebben.
De uitslag van deze enquête is gepresenteerd op de openbare Eilandraad vergadering van 26 november. Een ander belangrijk punt dat de werkgroep gaat uitzoeken is in welke prijsklasse jongeren kunnen huren of kopen. Over dit onderwerp wordt in 2019 een speciale informatieavond georganiseerd.

Schrijf je alsnog in op Woningnet.nl en Woonmatchwaterland.nl!
Dan nog een heel belangrijk punt: het blijkt dat slechts iets meer dan de helft van de onder-vraagden staat ingeschreven als woningzoekende. Dat is veel te laag en vormt geen juiste afspiegeling van de woningbehoefte. Schrijf je daarom direct na je 18e verjaardag direct in als woningzoekende bij Woningnet én Woonmatch. Dit is ook belangrijk voor ouderen die nu nog in een koophuis wonen, maar ooit om wat voor reden dan ook moeten overstappen naar een huurwoning. Hoe langer ingeschreven, des te beter je positie om een huurhuis te krijgen.

Afvalinzameling oude kern: verbetervoorstellen in de maak
De afgelopen periode zijn er bij de Eilandraad klachten binnen gekomen over de afval-inzameling en daarom is de Eilandraad aan het inventariseren of het beter kan. De klachten doen zich vooral voor in de oude kern waar niet met rolcontainers gewerkt kan worden. De klachten gaan voornamelijk over de frequentie van het ophalen, het tijdstip van ophalen en het feit dat in bepaalde straten überhaupt wordt vergeten om het afval op te halen. In de binnenstad van Monnickendam spelen vergelijkbare problemen.
Er heeft inmiddels een positief gesprek plaatsgevonden met de desbetreffende beleids-medewerker van de Gemeente Waterland en ook is er contact geweest met de Wethouder. Het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers voor de oude kern bij bijvoorbeeld de Deen en bij de kruising Kerkbuurt/werven/Minneweg is daarbij een serieuze optie. Dat vraagt echter een zorgvuldige afweging en ook een raadsbesluit, dus dat moet ook zorgvuldig voorbereid worden. Er is niet onmiddellijk een pasklare oplossing maar zowel de Eilandraad als de Gemeente kijken naar oplossingen om de afvalinzameling te verbeteren. De voorstellen zullen binnenkort in de raad besproken worden. 

Ten slotte: wij wensen u fijne feestdagen en uiteraard een goed 2019!