Uitnodiging openbare vergadering 27 november 2017

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 27 november 2017
Locatie: Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf: 19.30 uur

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Bestuursaangelegenheden:
    • Aftreden bestuurslid Elbert Uithuisje
    • Aftredend per juni 2018 voorzitter en secretaris, conform de statuten
  3. Presentatie werkgroep Toerisme (terugkoppeling onderzoek en uitvragen hoe overlast toerisme tegen te gaan)
  4. Presentatie Meekoppelkansen Omringdijk

Lees meer:

Met een bijdrage aan de Eilandraad, draagt u bij aan de leefbaarheid van Marken

Eind 2013 is de Eilandraad, een jaar na de doorstart in 2012, ruimhartig financieel gesteund door de inwoners van Marken. Ook zijn er inwoners die in de jaren daarna zonder betalingsverzoek geld hebben overgemaakt. Wij hebben de afgelopen vier jaar dit geld naar eer en geweten besteed. Zie hiervoor www.eilandraad.nl: knop ‘doel’ en dan knop ‘financieel verslag’.

Dankzij deze financiële ruggensteun, en uiteraard de vele vrijwilligers binnen de diverse werkgroepen, is de Eilandraad springlevend.

Lees meer:

Ontwerp dijkversterking Marken loopt wederom vertraging op

In ons rondschrijven van juli 2017 stond aangegeven dat Rijkswaterstaat (RWS) naar verwachting maandag 30 oktober 2017 de definitieve resultaten van het ontwerp van de dijkversterking Marken in Het Trefpunt presenteert. Dit gaat vanwege het moeten toepassen van nieuwe berekeningsmethoden bij nader inzien niet lukken. Door die landelijk voorgeschreven nieuwe methoden zullen de tot nu toe aangenomen ontwerpuitgangspunten mogelijk moeten worden aangepast. Daardoor zal de hoogte en breedte van de

Lees meer:

Ambulance toch op tijd op Marken tijdens werk N518?

Zoals bekend gaat provincie Noord-Holland (PNH) samen met aannemer Van Gelder van 2 oktober tot en met 1 november de weg tussen Monnickendam en Marken (N518) deels verbreden en volledig voorzien van nieuw asfalt. Omdat daardoor de aanrijtijd van de ambulance voor Marken toeneemt, zijn er extra maatregelen nodig. Als Eilandraad hebben wij daarom geëist dat er tijdens de gehele uitvoeringsperiode een ambulance beschikbaar is op de post Monnickendam. Deze kan uiteraard ook uitrukken voor andere

Lees meer:

Werk aan N518 vertraagt ambulance naar Marken

Provincie Noord-Holland (PNH) gaat samen met aannemer Van Gelder van 2 oktober tot en met 1 november aan de slag met de N 518. Daarbij wordt deze weg tussen Monnickendam en het Kruis bij Marken deels verbreed en volledig voorzien van nieuw asfalt. Dit kan uiteraard niet zonder overlast voor het verkeer worden uitgevoerd.

PNH heeft ervoor gekozen om alleen op doordeweekse dagen tussen 20.00 en 5.00 uur te werken en de weg dan volledig af te sluiten. Uit tellingen blijkt dat in die periode slechts

Lees meer:

Rondschrijven juli 2017

Deen Marken komende twee jaar nog niet in gevaar
Er zijn vergevorderde plannen om nabij de oude kern van Monnickendam (Galgeriet) een supermarkt te vestigen die naar verwachting over een jaar haar deuren opent. Supermarktketen Deen had daarop aangegeven haar vestigingen op Marken en aan de Graaf Willemlaan in Monnickendam te moeten sluiten. Vanuit de Eilandraad hebben wij dit nieuws vanzelfsprekend gevolgd en is er met diverse betrokken partijen gesproken. Ondertussen heeft vastgoedmanager Jan

Lees meer:

Uitnodiging openbare vergadering 26 juni 2017

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 26 juni 2017
Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur

Agenda
1. Opening

2. Presentatie en beantwoording vragen over zorgconcept Herbergier
(door ondernemersechtpaar van Herbergier Assendelft)

3. Initiatieven werkgroep Zorg en Welzijn

4. Presentatie nieuwe werkgroep Natuur en Milieu

5. Verslag werkgroep Toerisme (zie achterzijde van deze uitnodiging)

6. Bestuurlijke aangelegenheden:
-Nieuwe

Lees meer:

Rondschrijven mei 2017

Wie doet mee met werkgroep Natuur en Milieu? Aanmelden kan via Peter Grubben

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt een aantal oude wetten op dit gebied zoals de Flora- en faunawet. Ook de gevarieerde en bijzondere natuur op Marken wordt door deze wet beschermd. Denk daarbij aan ringslangen, weide- en trekvogels, maar ook aan oeverplanten zoals we die in vele kleuren kunnen zien op Marken. Vanwege voorgenomen natuurontwikkeling bij de

Lees meer: