Inwoners moeten afval beter scheiden

Laagbouwwoningen in de gemeente Waterland krijgen een extra minicontainer voor plastic, metaal en drankkartons (PMD). Bewoners van hoogbouw en de historische dorpskernen moeten PMD-afval apart aanbieden in plastic zakken of bij milieuparkjes in de wijken, waar extra containers komen en alle containers onder de grond verdwijnen.

Op die manier moeten de inwoners van Waterland hun afval beter scheiden. Dat doen ze nu nog niet goed genoeg, vindt de gemeente. Landelijk is afgesproken dat in 2020

Lees meer:

Rondschrijven december 2016

Allereerst wensen wij u fijne feestdagen en uiteraard een goed 2017!

Bezinning op onze rol als dorpsraad!
Zo rond de feestdagen is het altijd een mooi moment voor bezinning. Dus wat houdt ons nu bezig en welke rol nemen wij daarin als dorpsraad. In 2016 sprongen in dat verband twee dossiers eruit die nogal wat discussies gaven en geven. Ten eerste het parkeren/inrijden binnen Marken in relatie tot het parkeerterrein en ten tweede het geïntroduceerde Herbergier-concept, een woonvorm voor

Lees meer:

Zienswijze Eilandraad Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030

Via onze website en ons inlegvel hebben wij u erop gewezen dat u tot en met 15 december 2016 een zienswijze kon indienen op de Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030. Deze Omgevingsvisie is een belangrijk document voor de toekomst van Marken. In deze visie worden namelijk de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. Als Eilandraad constateren wij dat de Omgevingsvisie grotendeels aansluit op onze eigen Visie voor Marken op de Toekomst welke wij op 1

Lees meer:

Betaalpalen blijven staan op Marken

Noordhollands Dagblad 10-12-2016

De betaalautomaten op het parkeerterrein op Marken blijven voorlopig staan. Ze worden wel een stuk eenvoudiger door de afschaffing van de dagtoeristenbelasting. En voor bezoekers, klanten en leveranciers van bewoners en bedrijven komen speciale vergunningen om verderop op het eiland te parkeren.

Kortom: de voorstellen van het Waterlandse college van b en w om parkeren en inrijden op Marken beter te reguleren worden volgende week zeer waarschijnlijk gesteund door

Lees meer:

Opbrengst Openbare Vergadering parkeren/inrijden en parkeerautomaten

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad d.d. 28 november 2016 is de laatste stand van zaken rond het inrijden/parkeren en de parkeerautomaten toegelicht. Op 24 november 2016 is hier tijdens de raadsvergadering ook uitgebreid over gesproken. Omdat er toen nog niets is besloten, dat gebeurt naar verwachting tijdens de raadsvergaderingen van 8 en 15 december 2016, heeft de Eilandraad haar Openbare Vergadering benut om diverse argumenten en aanvullende verbetervoorstellen te vernemen. Hier

Lees meer:

Woonvoorziening voor ouderen met een beperking op Marken?

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad is het ‘Herbergier-concept’ gepresenteerd; een woonvorm voor ouderen met een beperking (zie ook www.herbergier.nl). Voor deze woonvorm van 12 tot 16 appartementen met een gemeenschappelijke huiskamer komen ouderen met een lichte tot matige zorgvraag in aanmerking. Elke Herbergier wordt geleid door zorgondernemers (veelal een echtpaar) die er zelf ook wonen. Bewoners betalen uit eigen middelen hun woon- en verblijfkosten zoals huur,

Lees meer:

Motie in gemeenteraad over wel/niet voortzetten parkeerautomaten

Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2016 is een debat gevoerd over het inrijden en parkeren (zie pdf hieronder). De focus tijdens dit debat lag vooral op het wel of niet verder gaan met parkeerautomaten en daarmee het wel of niet weer in ere herstellen van het parkeerhuisje. PvdA, VVD, SP en D66 hebben een motie ingediend om de oude situatie weer in ere te herstellen. In een volgende raadsvergadering zal er over deze motie worden gestemd. Mocht deze motie worden aangenomen dan is wat de

Lees meer:

Agenda openbare vergadering november 2016

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 28 november 2016
Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur


Agenda
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Presentatie Plan van Aanpak renovatie N518 (toegangsweg Marken)
3. Bereikbaarheid Waterland (zowel per Openbaar Vervoer als per auto)
4. Informatie over ontwikkelingen woningbouw Marken
5. Inrijden en parkeren binnen Marken
6. Rondvraag
7. Sluiting

 

Openingstijden

Lees meer: