Zienswijze Eilandraad Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030

Via onze website en ons inlegvel hebben wij u erop gewezen dat u tot en met 15 december 2016 een zienswijze kon indienen op de Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030. Deze Omgevingsvisie is een belangrijk document voor de toekomst van Marken. In deze visie worden namelijk de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. Als Eilandraad constateren wij dat de Omgevingsvisie grotendeels aansluit op onze eigen Visie voor Marken op de Toekomst welke wij op 1

Lees meer:

Betaalpalen blijven staan op Marken

Noordhollands Dagblad 10-12-2016

De betaalautomaten op het parkeerterrein op Marken blijven voorlopig staan. Ze worden wel een stuk eenvoudiger door de afschaffing van de dagtoeristenbelasting. En voor bezoekers, klanten en leveranciers van bewoners en bedrijven komen speciale vergunningen om verderop op het eiland te parkeren.

Kortom: de voorstellen van het Waterlandse college van b en w om parkeren en inrijden op Marken beter te reguleren worden volgende week zeer waarschijnlijk gesteund door

Lees meer:

Opbrengst Openbare Vergadering parkeren/inrijden en parkeerautomaten

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad d.d. 28 november 2016 is de laatste stand van zaken rond het inrijden/parkeren en de parkeerautomaten toegelicht. Op 24 november 2016 is hier tijdens de raadsvergadering ook uitgebreid over gesproken. Omdat er toen nog niets is besloten, dat gebeurt naar verwachting tijdens de raadsvergaderingen van 8 en 15 december 2016, heeft de Eilandraad haar Openbare Vergadering benut om diverse argumenten en aanvullende verbetervoorstellen te vernemen. Hier

Lees meer:

Woonvoorziening voor ouderen met een beperking op Marken?

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad is het ‘Herbergier-concept’ gepresenteerd; een woonvorm voor ouderen met een beperking (zie ook www.herbergier.nl). Voor deze woonvorm van 12 tot 16 appartementen met een gemeenschappelijke huiskamer komen ouderen met een lichte tot matige zorgvraag in aanmerking. Elke Herbergier wordt geleid door zorgondernemers (veelal een echtpaar) die er zelf ook wonen. Bewoners betalen uit eigen middelen hun woon- en verblijfkosten zoals huur,

Lees meer:

Motie in gemeenteraad over wel/niet voortzetten parkeerautomaten

Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2016 is een debat gevoerd over het inrijden en parkeren (zie pdf hieronder). De focus tijdens dit debat lag vooral op het wel of niet verder gaan met parkeerautomaten en daarmee het wel of niet weer in ere herstellen van het parkeerhuisje. PvdA, VVD, SP en D66 hebben een motie ingediend om de oude situatie weer in ere te herstellen. In een volgende raadsvergadering zal er over deze motie worden gestemd. Mocht deze motie worden aangenomen dan is wat de

Lees meer:

Agenda openbare vergadering november 2016

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 28 november 2016
Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur


Agenda
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Presentatie Plan van Aanpak renovatie N518 (toegangsweg Marken)
3. Bereikbaarheid Waterland (zowel per Openbaar Vervoer als per auto)
4. Informatie over ontwikkelingen woningbouw Marken
5. Inrijden en parkeren binnen Marken
6. Rondvraag
7. Sluiting

 

Openingstijden

Lees meer:

Indienen zienswijzen Ontwerp Omgevingsvisie 2030 kan tot en met 15 december 2016

In de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 ( PDF ) heeft de gemeente Waterland de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. Het ontwerp van de omgevingsvisie is tot stand gekomen door inbreng van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en belangstellenden. Inwoners en belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 15 december aanstaande weer mee doen aan het visieproces. Dat kan door per post of e-mail een reactie (zienswijze) in te dienen bij

Lees meer:

’Tijdelijke woonruimte permanent’

Noordhollands Dagblad 16-11-2016

De tijdelijke jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan op Marken, worden mogelijk permanente jongerenwoningen. Dat is althans een wens van de gemeente Waterland en eigenaar Woonzorg Nederland onderzoekt of die wens in vervulling kan gaan.

Het gaat om de lage dijk­wo­nin­gen, die tot een aan­tal ja­ren ge­le­den wer­den be­woond door se­ni­o­ren. Ver­vol­gens ston­de ze een paar jaar leeg en Woon­zorg

Lees meer: