NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Eilandraad Marken d.d. 12 mei 2003

 

Van het bestuur zijn aanwezig:

Cees van Altena (voorzitter), Hein Zeeman, Neel Huurman, Antje van Oostrom, Olga Smit, Els Chevalliere, Martijn Springer en Brenda Stooker.

In de zaal zitten 40 belangstellende.

 

1. Opening

Om 20.15 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend en wordt iedereen die toch door de regen is gekomen van harte welkom geheten.

 

2. Notulen

Na het voorlezen van de notulen van de vorige openbare

Lees meer:

Mededelingen van de Eilandraad

Mortuarium / Aula
Een commissie bestaande uit een afvaardiging van de Eilandraad, beide kerken en de Stichting Welzijn Ouderen Marken, heeft diverse locaties op haalbaarheid onderzocht.
Tot op heden is er echter geen realiseerbare locatie gevonden.
Besloten is nu eerst de definitieve plannen van Woonzorg Nederland af te wachten m.b.t. de huidige locatie en daarna eventueel verder te zoeken.
Ideeën zijn altijd welkom.


Huisvuil
Inmiddels hebben de plannen omtrent

Lees meer:

Agenda Openbare Vergadering 12 mei 2003 voor de bestuursleden

1. Opening                                                                                                      (CvA)

2. Notulen 21 oktober 2002                                                                            (CvA)

3. Actiepunten naar aanleiding van OV 21 okt 2002                                     (CvA)

4. Mededelingen van de voorzitter                                                                 (CvA)

5. Financieel

Lees meer:

Notulen Openbare vergadering 21 oktober 2002

 

Opening en welkomswoord

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vraagt de aanwezige de presentie lijst te tekenen. Verder vraagt hij aandacht voor de web-site van de eilandraad. Deze wordt nog te weinig bezocht. Tot slot stelt de voorzitter een nieuw bestuurslid voor; Brenda Stooker. Aangezien niemand bezwaar heeft, wordt zij opgenomen in het bestuur van de eilandraad.

 

Notulen vergadering 19 maart 2002

Aangezien de notulen

Lees meer:

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Marken uit voor onze openbare vergadering op maandag 21 oktober 2002.

Locatie : Het Trefpunt

Aanvang : 20.00 uur

Agenda

1. Opening en welkomstwoord
2. Notulen van de vergadering van 19 maart 2002
3. Actiepunten uit de notulen van de vergadering van 19 maart 2002
4. Mededelingen financiën Eilandraad
5. Beoordeling functioneren Eilandraad
6. Inbreng punten/voorstellen bewoners

Pauze

7. Voortgang/status:
Leefbaarheidplan
Bejaardentehuis
Bestemmingsplan Marken
Mortuarium

Lees meer:

Aan de bewoners van Buurt 4 “Frankrijk”

Zoals wellicht bij een ieder bekend ben ik, Hein Zeeman, bestuurslid van de Eilandraad Marken.
Gezien de vele onderwerpen die wij behandelen, hebben wij binnen het bestuur de taken verdeeld, zo ben ik contactpersoon voor zaken die Rijkswaterstaat (RWS) aangaan.


Onlangs heb ik contact gehad met RWS inzake diverse door hun uit te voeren werkzaamheden zoals de beschoeiing en bruggen onderaan de Haven, maar ook hebben we het gehad over andere zaken

Lees meer:

OPZITTEN 2001


AAN BELANGSTELLENDE EN BELANGHEBBENDE INWONERS VAN MARKEN

Met de afschuwelijke beelden, tijdens de jaarwisseling, uit Volendam nog op ons netvlies heeft het bestuur van de Eilandraad het volgende initiatief genomen.

Dinsdagavond 18 september a.s. aanvang 21.00 uur nodigen wij iedereen uit die met het ons bekende “OPZITTEN” tijdens en voor de jaarwisseling te maken heeft.


Met iedereen bedoelen wij de toekomstige “Opzitters” maar ook zeker de boxeigenaren en

Lees meer:

NOTULEN, Voortgangsvergadering Eilandraad Marken d.d. 7 juni 2001

Aanwezig het volledige bestuur:

Voorzitter:                   Cees van Altena

            Penningmeester:          Hein Zeeman

           

Lees meer: