Inwoners van Marken,

Hierbij informeren wij u over de volgende zaken:

  • Gemeenteraadsverkiezingen

Op 7 maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
Er staan Markers op de lijst van Groen Links, CDA en VVD.
Wij zijn er zeker van dat zij, met in achtneming van alle objectiviteit, de belangen van

Lees meer:

Inwoners van Marken,


Hierbij vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
Speerpunten/beleid Eilandraad 2005-2010
Nogmaals willen wij bij u onder de aandacht brengen ons punten aan te leveren die wij kunnen gebruiken bij het voeren van ons beleid voor de komende jaren. Wij willen namelijk zoveel

Lees meer:

Opzitten 2005

Wijziging datum Eindbespreking

De eindbespreking zal plaatsvinden op:
Datum    : 19 december
Tijdstip  : 21.00 uur 
Locatie   : De Zonnewijzer
Voorafgaand aan deze bespreking zal door de Brandweer instructie worden gegeven voor het gebruik van brandblussers en een demonstratie van de

Lees meer:

Inwoners van Marken,

Gaarne uw aandacht voor het volgende:

Bij de oprichting van de Eilandraad in 2001 is het toenmalige leefbaarheidsplan gekozen als een leidraad voor het te voeren beleid.
Daarnaast reageren wij op de beleidsplannen van de Gemeente Waterland zoals het bestemmingsplan en de welstandnota, en op de vele door u aangedragen aandachtspunten.
Bij het innemen van standpunten met betrekking tot het bovengenoemde proberen wij het algemeen belang te dienen en standpunten inzake individuele kwesties te vermijden.

Lees meer:

Aanwezig : Cees van Altena, Hein Zeeman, Agnes Boes, Dirk Appel, Els Chevallier, Daniel Moenis , Lijsje Roos

En 39 belangstellenden.

1. Opening en welkomstwoord
 De Voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen van de voorzitter
• Vz. maakt iedereen attent op de

Lees meer:

1. Opening en welkomstwoord
2. Mededelingen voorzitter
3. Evaluatie functioneren Eilandraad 
a) Evaluatie Leefbaarheidsplan en samenstellen speerpunten Eilandraad komende jaren

4. Windmolens De Nes
5. Bomen tussen Trefpunt en Minneweg
6. In 2007: Organisatie festiviteiten n.a.v. 50 jaar aanleg dijk Marken

Lees meer:

Inwoners van Marken,

Gaarne uw aandacht voor de volgende zaken:

Startende woningzoekenden kern Marken
Woonzorg Nederland zal op 26 september a.s.een info avond in het Trefpunt organiseren.
Hier zullen de definitieve bouwplannen op het terrein van het voormalige bejaardencentrum worden gepresenteerd.
Voor alle duidelijkheid melden wij u dat deze plannen niet alleen woningen voor ouderen betreffen.
Ook voor starters zullen een groot aantal (huur-)woningen worden gerealiseerd.

Lees meer:

Geachte inwoners van Marken,

Onderstaand een aantal punten die besproken zijn tijdens onze Openbare Vergadering en waar wij ons de afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden:

Groencontainer
De plaatsing van de groencontainer is een succes.
Er wordt op grote schaal gebruik van gemaakt en we hopen dat door dit initiatief illegale stortingen tot het verleden behoren.
Een woord van dank aan het grote aantal vrijwilligers is hier op z’n plaats.

Lees meer: