Hierbij nodigen wij alle inwoners van Marken uit voor 
onze openbare vergadering op maandag 19 april 2004.

Locatie : Het Trefpunt
Aanvang : 20.00 uur

Agenda 

1. Opening en welkomstwoord
2. Mededelingen voorzitter
3. Financieelverslag


4. Beoordeling functioneren Eilandraad / aan- en aftreden bestuursleden volgens statuten
5. Voortgang/status: 
Woonzorgcomplex “Voor Anker” Parkeer- en inrijvergunningen
Eigendommen Wooncompagnie Overname haven/RWS Algemeen
Omringkade Bestemmingsplan Marken/bouwlocaties
Illegale

Lees meer:

Eilandraad Marken d.d. 3 november 2003

Van het bestuur zijn aanwezig:
Cees van Altena (voorzitter), Hein Zeeman, Neel Huurman, Olga Smit, Els Chevallier, Jaap Boes en Brenda Stooker.
In de zaal zitten ongeveer 85 belangstellenden.

1. Opening
Om 20.05 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend en wordt iedereen van harte welkom geheten. Verder geeft de voorzitter aan dat dit de 5e openbare vergadering is en dat hij blij is om te zien dat er zo veel belangstelling is voor de vergaderingen van

Lees meer:

1. Opening en welkomstwoord 

2. Notulen van de vergadering van 12 mei 2003 

3. Actiepunten uit de notulen van de vergadering van 12 mei 2003 

4. Mededelingen van de voorzitter 

5. Beoordeling functioneren Eilandraad 

6. Woonzorg complex “Voor Anker”. 

7. Voortgang / status 
• Mededelingen voorzitter over diverse zaken 
• Speeltuin 
• Status groenafval 
• Convenant dorpsraden 
• ADSL-aansluiting 
• Leefbaarheidsplan 
• Parkeer- en inrijvergunning 
• Omringkade 

8. Bespreking punten / voorstellen bewoners 

9. Rondvraag

10. Sluiting

Lees meer:

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Eilandraad Marken d.d. 12 mei 2003

 

Van het bestuur zijn aanwezig:

Cees van Altena (voorzitter), Hein Zeeman, Neel Huurman, Antje van Oostrom, Olga Smit, Els Chevalliere, Martijn Springer en Brenda Stooker.

In de zaal zitten 40 belangstellende.

 

1. Opening

Om 20.15 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend en wordt iedereen die toch door de regen is gekomen van harte welkom geheten.

 

2. Notulen

Na het voorlezen van de notulen van de vorige openbare

Lees meer:

Mededelingen van de Eilandraad

Mortuarium / Aula
Een commissie bestaande uit een afvaardiging van de Eilandraad, beide kerken en de Stichting Welzijn Ouderen Marken, heeft diverse locaties op haalbaarheid onderzocht.
Tot op heden is er echter geen realiseerbare locatie gevonden.
Besloten is nu eerst de definitieve plannen van Woonzorg Nederland af te wachten m.b.t. de huidige locatie en daarna eventueel verder te zoeken.
Ideeën zijn altijd welkom.


Huisvuil
Inmiddels hebben de plannen omtrent

Lees meer:

Agenda Openbare Vergadering 12 mei 2003 voor de bestuursleden

1. Opening                                                                                                      (CvA)

2. Notulen 21 oktober 2002                                                                            (CvA)

3. Actiepunten naar aanleiding van OV 21 okt 2002                                     (CvA)

4. Mededelingen van de voorzitter                                                                 (CvA)

5. Financieel

Lees meer:

Notulen Openbare vergadering 21 oktober 2002

 

Opening en welkomswoord

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vraagt de aanwezige de presentie lijst te tekenen. Verder vraagt hij aandacht voor de web-site van de eilandraad. Deze wordt nog te weinig bezocht. Tot slot stelt de voorzitter een nieuw bestuurslid voor; Brenda Stooker. Aangezien niemand bezwaar heeft, wordt zij opgenomen in het bestuur van de eilandraad.

 

Notulen vergadering 19 maart 2002

Aangezien de notulen

Lees meer:

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Marken uit voor onze openbare vergadering op maandag 21 oktober 2002.

Locatie : Het Trefpunt

Aanvang : 20.00 uur

Agenda

1. Opening en welkomstwoord
2. Notulen van de vergadering van 19 maart 2002
3. Actiepunten uit de notulen van de vergadering van 19 maart 2002
4. Mededelingen financiën Eilandraad
5. Beoordeling functioneren Eilandraad
6. Inbreng punten/voorstellen bewoners

Pauze

7. Voortgang/status:
Leefbaarheidplan
Bejaardentehuis
Bestemmingsplan Marken
Mortuarium

Lees meer: