Op maandag 2 april jl. zijn de vier AED’s op Marken geplaatst dit betekent dat Marken vanaf die datum officieel ‘HARTSAFE’ genoemd kan worden.

De werking van de AED is onlangs aan de Marker bevolking gepresenteerd in Het Trefpunt, ook zijn de Marker jongeren in de Zonnewijzer en de jeugd op school

Lees meer:

Inwoners van Marken,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende
                                                                                                       
De Eilandraad houdt zich momenteel zeer intensief bezig met een groot aantal onderwerpen
zoals:
1. Vestiging Deen supermarkt;
2. Regelmatige stroomstoringen;
3. Woningbouw in het algemeen en het project Voor Anker in bijzonder;
4. Het project Goudriaankanaal;
5. Algemeen waterpeil en onderhoud van sloten en vaarten;
6. Ontlasting gebruik wegen in oude kernen;
7. Nieuwe begraafplaats.
Wij zullen u hierover tijdens de Openbare Vergadering, of indien gewenst eerder, informeren.

Lees meer:

Inwoners van Marken,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende: 
                                                                                                       
Opzitten
Wij kunnen u melden dat het opzitten op voorbeeldige wijze is verlopen.
Behoudens een paar kleine hobbels, maken we onze complimenten aan de groep, vooral jeugdige, opzitters. De eventuele overlast werd, naar wij vernamen, vooral veroorzaakt door ongenode gasten.
Als er al sprake zou kunnen zijn van kritiek, betreft het de berg afval. Het is ons namelijk opgevallen dat de hoeveelheid dermate groot was dat je zou zeggen dat wel 15 boxen aan het opzitten hadden meegedaan, terwijl dit er maar 8 waren, naar onze mening is er door derden afval bijgezet.

Lees meer:

Aanwezig : Cees van Altena, Hein Zeeman, Agnes Boes, Dirk Appel, Els Chevallier, Daniel Moenis , Lijsje Roos

En 39 belangstellenden.

1. Opening en welkomstwoord
 De Voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen van de voorzitter
• Vz. maakt iedereen attent op de

Lees meer:

Inwoners van Marken,

Hierbij willen wij u informeren over de volgende zaken:

1. Kanaalproject
Doel is te komen tot een opschonen en mogelijk verbreden van beide kanalen.
Argumenten daarvoor zijn enerzijds het herstellen van het karakteristiek Marker landschap (Goudriaankanaal) en anderzijds de wettelijk vereiste watercompensatie voor huidige en toekomstige woningbouw.
Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid.
Het project zal, ondanks het feit dat de ER opdrachtgever is, in principe Marken niets kosten.
Bij een positieve uitkomst van het onderzoek wordt aanvang van het project medio 2007 verwacht.

Lees meer:

Geachte inwoners van Marken,

Onderstaand de laatste informatie aangaande een aantal zaken:

Groencontainer
Nog steeds zijn er mensen die niet weten dat elke zaterdag morgen van 11.00 uur tot 13.00 uur een container beschikbaar is op de gemeente werf bij het parkeerterrein.
Hierin kunt u al uw tuinafval kosteloos kwijt en is er geen noodzaak tot tussentijdse dumping langs de openbare weg zoals laatst bij de Kruisbaakweg werd geconstateerd.

Lees meer:

OPENBARE VERGADERING
 

Donderdag 19 oktober 2006
 

Aanvang: 20.00 uur
 

Locatie: Het Trefpunt
 

Het bestuur van de Eilandraad nodigt de inwoners van Marken uit tot het bijwonen van haar openbare vergadering op 19 oktober a.s.

 Aan de orde komen o.a.:

 -         

Lees meer:

Aanwezig:  

Cees van Altena (voorzitter), Hein Zeeman (penningmeester),  Neel Huurman (secretaris en notulen),  Els Chevallier, Jaap Boes, Agnes Boes, Lijsje Roos en  Jelle Kaars (wat later).

 en 43 belangstellenden

1. Opening en welkomstwoord
De Voorzitter opent om ca. 20.40 uur de vergadering en

Lees meer: