Aan de bewoners van Buurt 4 “Frankrijk”

Zoals wellicht bij een ieder bekend ben ik, Hein Zeeman, bestuurslid van de Eilandraad Marken.
Gezien de vele onderwerpen die wij behandelen, hebben wij binnen het bestuur de taken verdeeld, zo ben ik contactpersoon voor zaken die Rijkswaterstaat (RWS) aangaan.


Onlangs heb ik contact gehad met RWS inzake diverse door hun uit te voeren werkzaamheden zoals de beschoeiing en bruggen onderaan de Haven, maar ook hebben we het gehad over andere zaken

Lees meer:

OPZITTEN 2001


AAN BELANGSTELLENDE EN BELANGHEBBENDE INWONERS VAN MARKEN

Met de afschuwelijke beelden, tijdens de jaarwisseling, uit Volendam nog op ons netvlies heeft het bestuur van de Eilandraad het volgende initiatief genomen.

Dinsdagavond 18 september a.s. aanvang 21.00 uur nodigen wij iedereen uit die met het ons bekende “OPZITTEN” tijdens en voor de jaarwisseling te maken heeft.


Met iedereen bedoelen wij de toekomstige “Opzitters” maar ook zeker de boxeigenaren en

Lees meer:

NOTULEN, Voortgangsvergadering Eilandraad Marken d.d. 7 juni 2001

Aanwezig het volledige bestuur:

Voorzitter:                   Cees van Altena

            Penningmeester:          Hein Zeeman

           

Lees meer:

Geachte belangstellende van de Eilandraad Marken,

Oproep tot vrijwillige bijdrage

Sinds januari van dit jaar is de Eilandraad hard aan het werk om vanuit de Gemeente Waterland meer aandacht te krijgen voor de problemen in onze kern Marken.


Om dit te bereiken werden en worden er kosten gemaakt voor onder ander:

• Oprichting Stichting (notariskosten etc.);
• Zaalhuur vergaderingen
• Kosten kopiëren rondschrijven enz.


Tot op heden hebben wij vanuit de Gemeente (nog) geen enkele

Lees meer:

Oproep

Openbare vergadering van de Eilandraad Marken

Datum : maandag 12 november 2001

Aanvang : 20.30 uur

Locatie : Dorpshuis Het Trefpunt


Deze vergadering is onder andere ter voorbereiding van ons half jaarlijkse overleg met het college van B&W op 20 november a.s.

Agenda:

  1. Opening
  2. Welkomstwoord
  3. Kort verslag activiteiten en beleid
  4. Benoeming van Els Chevallier
  5. Financiën en benoeming kascommissie
  6. Stand van zaken rond het openbaar vervoer
  7. Stand van zaken rond het opzitten
  8. Stand van zaken

Lees meer:

Geachte belangstellende,

Tijdens de oprichtingsvergadering op 16 november 2000 is besloten tot oprichting van de 
Eilandraad Marken. U heeft zich, samen met nog 250 anderen, door middel van “het strookje” gemeld als ondersteuner van dit initiatief en daarom willen wij u als eerste informeren over de ontwikkelingen en het bestuur aan u voorstellen.

Het bestuur bestaat uit zeven personen t.w.:
Voorzitter : Cees van Altena 
Penningmeester : Hein Zeeman
Secretarissen : Agnes Boes

Lees meer:

De eerste bijeenkomst van de 17 initiatiefnemers heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is besloten tot de oprichting van een Eilandraad in de vorm van een democratische stichting. De Eilandraad (i.o.) roept hierbij alle inwoners van Marken op ons te steunen. Het spreekt voor zich, hoe meer steun, hoe meer invloed wij kunnen uitoefenen.


Het doel van de Eilandraad is:
• spreekbuis/aanspreekpunt voor het College van B&W om de
gemeenschappelijke belangen te behartigen van

Lees meer: