AGENDA OPENBARE VERGADERING EILANDRAAD

maandag 19 mei 2008 

Locatie : Het Trefpunt
Aanvang : 20.00 uur

Agenda                                                           
1. Opening 
2. Mededelingen van de voorzitter 
3. Functioneren Eilandraad en bestuursaangelegenheden 
4. Verslag penningmeester en

Lees meer:

Zienswijze Eilandraad aangaande Camping Uitdam

update juni 2008

Er zijn diverse argumenten waarom de ER zich positief heeft uitgelaten over de plannen tot realisatie van een Landal Greenpark locatie bij Uitdam zoals o.a.:
1. Uitbreiding van werkgelegenheid in de regio.
Voorzieningen als bovengenoemd scheppen werkgelegenheid in zowel volledige - als deeltijdbanen.

 

Lees meer:

Door Openbare Werken wordt ieder jaar het jaarplan opgesteld. Hierin staan de werkzaamhe-den vermeld die vanuit de beheerplannen van de afzonderlijke afdelingen worden gegenereerd. In dit jaarplan staan alle werkzaamheden, ramingen en budgetten vermeld die door de afzon-derlijke afdelingen zijn

Lees meer:

Aanwezig : Cees van Altena, Hein Zeeman, Neel Huurman, Dirk Appel, Marlien de Ru, Lijsje Roos (notuliste)
Afwezig met kennisgeving: Daniel Moenis

En 60 belangstellenden.

1. Opening en welkomstwoord
De Voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heer J.W.H.

Lees meer:

1. Opening en welkomstwoord
2. Gastsprekers, tijdsduur totaal ca. 1 uur
• Presentatie Rijkswaterstaat over de recente ontwikkelingen versterking dijk rond Marken
• Presentatie door inspreker van CDA in verband met plannen nieuwe toegangsweg in oude kern
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Wijzigingen in

Lees meer:

Inwoners van Marken,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Secretaresse
Onze huidige secretaresse heeft te kennen gegeven haar werkzaamheden als bestuurslid te willen beëindigen.
Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe secretaresse/secretaris.
Om deze taak qua tijdsbesteding aantrekkelijk te houden, zal zij/hij vrijgesteld worden van andere
bestuurstaken.

Lees meer:

Aanwezig : Cees van Altena, Hein Zeeman, Neel Huurman, Dirk Appel, Els Chevallier,                Lijsje Roos (notuliste)

Afwezig met kennisgeving: Agnes Boes en Daniel Moenis

en ± 80 belangstellenden.

1. Opening en welkomstwoord
De Voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom

Lees meer:

Inwoners van Marken

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze

Openbare Vergadering op maandag 7 mei 2007.

Locatie        : Het Trefpunt   Aanvang        : 20.00 uur

Agenda

1.      Opening

Lees meer: