Inwoners van Marken,

Gaarne uw aandacht voor de volgende zaken:

Startende woningzoekenden kern Marken
Woonzorg Nederland zal op 26 september a.s.een info avond in het Trefpunt organiseren.
Hier zullen de definitieve bouwplannen op het terrein van het voormalige bejaardencentrum worden gepresenteerd.
Voor

Lees meer:

Geachte inwoners van Marken,

Onderstaand een aantal punten die besproken zijn tijdens onze Openbare Vergadering en waar wij ons de afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden:

Groencontainer
De plaatsing van de groencontainer is een succes.
Er wordt op grote schaal gebruik van gemaakt en we hopen dat door dit initiatief illegale stortingen tot het verleden behoren.
Een woord van dank aan het grote aantal vrijwilligers is hier op z’n plaats.

Lees meer:

Maandag 11 april 2005 

Aanwezig: Cees van Altena, Neel Huurman, Els Chevallier, Jaap Boes, Hein Zeeman, 
Agnes Boes, Brenda Stooker
Afwezig: Jelle Kaars
Bezoekers: 110 geïnteresseerde

1. Opening en welkomswoord
De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet alle aanwezige welkom. Een speciaal

Lees meer:

Agenda Openbare Vergadering 11 april 2005

1. Opening en welkomstwoord
2. Presentatie plannen Wooncomplex Voor Anker met als gastsprekers
o.a. Woonzorg, architect en Evean 
PAUZE


3. Mededelingen voorzitter
4. Evaluatie functioneren Eilandraad/Af- en aantreden bestuursleden 
5. Financieelverslag
6.

Lees meer:

Geachte inwoners van Marken, 
februari 2005

Groencontainer

Het besluit is genomen. Tot ons grote genoegen kunnen wij u meedelen dat de inwoners van Marken vanaf 4 maart a.s. hun grof tuinafval (takken, boomstronken enz) wekelijks kunnen deponeren bij de voormalige gemeentewerf (nabij de parkeerplaats op het terrein naast schildersbedrijf Vlasbloem).

Lees meer:

Geachte inwoners van Marken,
Onderstaand nog een aantal mededelingen naar aanleiding van de openbare vergadering van 15 november j.l.

Functioneren Eilandraad
Het contact tussen de Eilandraad en Gemeente Waterland verloopt steeds beter.
Op steeds meer terreinen worden we voortijdig geïnformeerd en

Lees meer:

Inwoners van Marken,

Opzitten
De Eilandraad blijft achter deze traditie staan.

De Gemeente Waterland steunt dit initiatief nog steeds.
Wel blijft zij benadrukken dat de opgestelde regels moeten worden nagekomen en moeten kunnen worden gecontroleerd.


De eerste vergadering heeft reeds plaatsgevonden en

Lees meer:

Aanwezig: ongeveer 80 belangstellenden

En van de Eilandraad: Cees van Altena, Neel Zeeman, Jaap Boes, Hein Zeeman, Jelle Kaars, Agnes Boes, Els Chevallier en Brenda Stooker

1. Opening en welkomstwoord
Cees heet alle belangstellende welkom. Speciaal welkom aan de heren van Rijkswaterstaat.

2.

Lees meer: