Aanwezig : Cees van Altena, Hein Zeeman, Agnes Boes, Dirk Appel, Els Chevallier, Daniel Moenis , Lijsje Roos

En 39 belangstellenden.

1. Opening en welkomstwoord
 De Voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen van de voorzitter
• Vz. maakt iedereen attent op de

Lees meer:

Inwoners van Marken,

Hierbij willen wij u informeren over de volgende zaken:

1. Kanaalproject
Doel is te komen tot een opschonen en mogelijk verbreden van beide kanalen.
Argumenten daarvoor zijn enerzijds het herstellen van het karakteristiek Marker landschap (Goudriaankanaal) en anderzijds de wettelijk vereiste watercompensatie voor huidige en toekomstige woningbouw.
Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid.
Het project zal, ondanks het feit dat de ER opdrachtgever is, in principe Marken niets kosten.
Bij een positieve uitkomst van het onderzoek wordt aanvang van het project medio 2007 verwacht.

Lees meer:

Geachte inwoners van Marken,

Onderstaand de laatste informatie aangaande een aantal zaken:

Groencontainer
Nog steeds zijn er mensen die niet weten dat elke zaterdag morgen van 11.00 uur tot 13.00 uur een container beschikbaar is op de gemeente werf bij het parkeerterrein.
Hierin kunt u al uw tuinafval kosteloos kwijt en is er geen noodzaak tot tussentijdse dumping langs de openbare weg zoals laatst bij de Kruisbaakweg werd geconstateerd.

Lees meer:

OPENBARE VERGADERING
 

Donderdag 19 oktober 2006
 

Aanvang: 20.00 uur
 

Locatie: Het Trefpunt
 

Het bestuur van de Eilandraad nodigt de inwoners van Marken uit tot het bijwonen van haar openbare vergadering op 19 oktober a.s.

 Aan de orde komen o.a.:

 -         

Lees meer:

Aanwezig:  

Cees van Altena (voorzitter), Hein Zeeman (penningmeester),  Neel Huurman (secretaris en notulen),  Els Chevallier, Jaap Boes, Agnes Boes, Lijsje Roos en  Jelle Kaars (wat later).

 en 43 belangstellenden

1. Opening en welkomstwoord
De Voorzitter opent om ca. 20.40 uur de vergadering en

Lees meer:

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Marken uit voor

onze openbare vergadering op maandag 10 april 2006.

Locatie        : Het Trefpunt, aanvang : 20.30 uur

Agenda

1.      Opening en welkomstwoord

2.     

Lees meer:

Inwoners van Marken,

Naar aanleiding van reacties op ons vorige rondschrijven doen wij u onderstaand aanvullende informatie toekomen:

  • Windmolens in De Nes

Er zijn de afgelopen week reacties en vragen binnengekomen over de vervanging van de windmolens in De Nes. De Gemeente Waterland bereidt een artikel 19 lid 2 procedure voor om vrijstelling te kunnen verlenen van het bestemmingsplan Markermeer, waardoor de huidige 3 molens vervangen kunnen worden door twee hogere molens.

Lees meer:

Inwoners van Marken,

Hierbij informeren wij u over de volgende zaken:

  • Gemeenteraadsverkiezingen

Op 7 maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
Er staan Markers op de lijst van Groen Links, CDA en VVD.
Wij zijn er zeker van dat zij, met in achtneming van alle objectiviteit, de belangen van

Lees meer: