Woonvoorziening voor ouderen met een beperking op Marken?

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad is het ‘Herbergier-concept’ gepresenteerd; een woonvorm voor ouderen met een beperking (zie ook www.herbergier.nl). Voor deze woonvorm van 12 tot 16 appartementen met een gemeenschappelijke huiskamer komen ouderen met een lichte tot matige zorgvraag in aanmerking. Elke Herbergier wordt geleid door zorgondernemers (veelal een echtpaar) die er zelf ook wonen. Bewoners betalen uit eigen middelen hun woon- en verblijfkosten zoals huur,

Lees meer:

Motie in gemeenteraad over wel/niet voortzetten parkeerautomaten

Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2016 is een debat gevoerd over het inrijden en parkeren (zie pdf hieronder). De focus tijdens dit debat lag vooral op het wel of niet verder gaan met parkeerautomaten en daarmee het wel of niet weer in ere herstellen van het parkeerhuisje. PvdA, VVD, SP en D66 hebben een motie ingediend om de oude situatie weer in ere te herstellen. In een volgende raadsvergadering zal er over deze motie worden gestemd. Mocht deze motie worden aangenomen dan is wat de

Lees meer:

Agenda openbare vergadering november 2016

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 28 november 2016
Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur


Agenda
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Presentatie Plan van Aanpak renovatie N518 (toegangsweg Marken)
3. Bereikbaarheid Waterland (zowel per Openbaar Vervoer als per auto)
4. Informatie over ontwikkelingen woningbouw Marken
5. Inrijden en parkeren binnen Marken
6. Rondvraag
7. Sluiting

 

Openingstijden

Lees meer:

Indienen zienswijzen Ontwerp Omgevingsvisie 2030 kan tot en met 15 december 2016

In de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 ( PDF ) heeft de gemeente Waterland de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. Het ontwerp van de omgevingsvisie is tot stand gekomen door inbreng van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en belangstellenden. Inwoners en belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 15 december aanstaande weer mee doen aan het visieproces. Dat kan door per post of e-mail een reactie (zienswijze) in te dienen bij

Lees meer:

’Tijdelijke woonruimte permanent’

Noordhollands Dagblad 16-11-2016

De tijdelijke jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan op Marken, worden mogelijk permanente jongerenwoningen. Dat is althans een wens van de gemeente Waterland en eigenaar Woonzorg Nederland onderzoekt of die wens in vervulling kan gaan.

Het gaat om de lage dijk­wo­nin­gen, die tot een aan­tal ja­ren ge­le­den wer­den be­woond door se­ni­o­ren. Ver­vol­gens ston­de ze een paar jaar leeg en Woon­zorg

Lees meer:

Rondschrijven oktober 2016

Hiermee informeren wij u over de voortgang van diverse onderwerpen.

Openbare vergadering maandag 28 november 2016 20.00 uur in Het Trefpunt
Naar verwachting presenteert provincie Noord-Holland haar definitieve plannen en planning met betrekking tot de werkzaamheden aan de N 518 (uitvoering in 2017). Mogelijk komt ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de resultaten van hun onderzoek naar de afvoercapaciteit van water binnen Marken presenteren. Los van de huidige niet ideale

Lees meer:

Dagtoeristentaks Marken afgeschaft

Noordhollands Dagblad 15-10-2016

De dagtoeristenbelasting voor Marken wordt afgeschaft. De heffing van 55 cent per bezoeker die met de auto, boot of touringcar naar het voormalige eiland komt, zorgt voor te veel problemen bij de parkeerautomaten.

De dagtoeristentaks is al lang onderwerp van discussie in Waterland. De heffing wordt oneerlijk gevonden, onder meer omdat zij niet alleen voor toeristen geldt, maar ook bijvoorbeeld voor mensen die op familiebezoek komen.


Tot voor kort werd de heffing

Lees meer:

Brief Eilandraad parkeerautomaten en parkeren/inrijden Marken

Gezien alle problemen rond de parkeerautomaten op Marken, en de enquête over de mogelijke verbeteringen van het parkeren en inrijden, heeft de Eilandraad wederom een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad gestuurd. Deze brief is een vervolg op onze brief van een jaar geleden (24 augustus 2015), waarin onze aandachtspunten en voorkeuren staan aangegeven. In deze tweede brief blikken wij daarop terug en vragen aandacht voor de nieuwe problemen die de

Lees meer: