Rondschrijven februari 2016

Inventarisatie avond woonwensen 60-plussers

De Eilandraad wil graag meer inzicht in de woonwensen van ouderen om een woonvisie voor Marken te kunnen ontwikkelen. Op maandag 21 maart a.s. organiseren wij een interactieve inventarisatie avond waarvoor huis-aan-huis een uitnodiging zal worden verspreid.
De werkgroep Wonen heeft onderzoek gedaan naar de doorstroming van ouderen in de leeftijd van 60+. Hieruit bleek dat 286 bewoners in de leeftijd van 60+ in een koopwoning wonen (1/3 van alle

Lees meer:

Het afgelopen anderhalf jaar heeft de Eilandraad zich ingezet voor het behoud van de maximum snelheid van 80 km/uur op de provinciale weg N518 tussen Monnickendam en Marken. Ook het aanbrengen van extra drempels bij het Dijkeinde en afslag Uitdam waren voer voor discussie. Belangrijkste reden van protest was de veiligheid. Een maximum snelheid van 60 km/uur zal, met of zonder inhaalverbod, naar verwachting tot veel meer onverantwoorde inhaalmanoeuvres leiden. Ook het tegengaan van verslechtering

Lees meer:

Enquête onder jongeren die Marken hebben verlaten

De werkgroep Wonen van de Eilandraad heeft onderzoek gedaan naar de schoolverlaters van de basisschool over de periode van 1991 tot 2005. Gemiddeld werden er in deze periode 20 kinderen per jaar geboren. Deze jongeren hebben nu een leeftijd van 22 t/m 35 jaar.

Het blijkt dat iets meer dan de helft van de in die periode op Marken geboren schoolverlaters op Marken is blijven wonen en dat iets minder dan de helft naar elders is vertrokken.

Begin januari 2016 is van de werkgroep Wonen een enquete

Lees meer:

Eilandraad wil serieus onderzoek naar bouwlocaties op Marken

Bouwen op Marken is en blijft een lastige opgave en zeker in het landelijke gebied. Na het eerdere afscheid van de bouwlocatie Minneweg-Noord, lijkt het er nu sterk op dat de gemeenteraad ook afscheid gaat nemen van de bouwlocatie Bennewerf. Zij besluit daar tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2016 over. Daarmee lijken de kansen voor bouwen buiten de bebouwingscontour op Marken voorgoed verkeken. Provincie Noord-Holland heeft namelijk een uitzondering gemaakt voor de Bennewerf en deze

Lees meer:

Zet Marken niet op slot na schrappen Bennewerf

Noordhollands Dagblad 13-01-2016

Johan Moes

Als de gemeente Waterland eind deze maand de stekker uit het bouwproject Bennewerf op Marken trekt, dan moet zij serieus op zoek naar andere plekken op het voormalige eiland waar wel gebouwd kan worden. Het niet doorgaan van de Bennewerf mag Marken niet op slot zetten voor woningbouw.

Dat vindt de Eilandraad Marken, die deze week de gemeentelijke politiek probeert te overtuigen van de noodzaak van nieuwe woningen op het eiland. Aanleiding is het feit

Lees meer:

Werkgroep Welzijn en Medische Zorg van de Eilandraad Marken

Omdat de centrale overheid steeds verder terugtreedt en de lokale gemeente zorg- en welzijnszaken dient over te nemen is op initiatief van De Eilandraad de werkgroep Welzijn en Medische (Jeugd en Ouderen) Zorg in het leven geroepen. De werkgroep vertegenwoordigt als informatie- en adviesplatform de Marker gemeenschap en zoekt de dialoog met vrijwilligers, inwoners en verschillende zorginstellingen en professionals. Daarnaast is de werkgroep gesprekspartner van de Gemeente Waterland inzake

Lees meer:

Besluit over Bennewerf moet Marken niet op slot zetten

In januari 2016 besluit de gemeenteraad definitief over het wel of niet stop zetten van het project Bennewerf. Op Marken is dit een zeer gevoelig onderwerp wat tot veel discussies leidt. Als Eilandraad hebben wij in onze Toekomstvisie van 1 februari 2015 onder andere het volgende gesteld aangaande woningbouw:

-Vooralsnog is het uitgangspunt om eerst binnen de huidige bebouwingscontouren oplossingen te zoeken en pas daarna daarbuiten
-Bouwen is alleen verantwoord als het met visie gebeurt 
-Allereerst

Lees meer:

Deltacommissaris Wim Kuijken en Rijkswaterstaat gaan aan de slag met zorgen werkgroep dijkversterking

In ons rondschrijven van november jl. (zie websitebericht 6 november 2015) is aangegeven dat de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad het overleg met Rijkswaterstaat heeft opgeschort in verband met het steeds verder naar beneden bijstellen van ontwerpnormen. In datzelfde bericht stond aangegeven dat hierover op 14 december 2015 op het hoogste niveau een overleg zou plaats vinden met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en gemeente Waterland. Bij dat overleg waren,

Lees meer: